Ljud & Bild

LE Audio är nästa generation Bluetooth

Bluetooth till alla

Igår pre­sen­ter­ade Blue­tooth Spe­cial Inter­est Group (SIG) den nya Blue­tooth­stan­dar­d­en; LE Audio. De nya funk­tion­er­na som kom­mer är dels högre ljud­kvalitet och stöd för hörap­pa­rater men ock­så ljud­del­ning.

Att SIG går ut just nu läm­par sig väl då CES 2020 i Las Vegas pre­cis drag­it igång och vad som verk­li­gen lyftes fram var högre kvalitet på upp­spel­ning med min­dre kost­nad av band­bred­den, än mer ener­gis­nål än tidi­gare och för förs­ta gån­gen mul­ti­strömljud. Den tidi­gare Codec som använ­des var SBC men nu kom­mer Low Com­plex­i­ty Com­mu­ni­ca­tion Codec (LC3) som lev­er­erar högre kvalitet och lägre ström­för­brukn­ing.

Bluetooth_Codec-Comparison

 

Det som verk­li­gen stick­er ut för gemene man är Mul­ti­ström. Mul­ti­ström kom­mer tillå­ta en enhet skic­ka ljudet till flera enheter sam­tidigt. Det­ta gäller allt­så både hög­ta­lare och hör­lu­rar. Men det finns ytterli­gare en funk­tion som gör att det är möjligt att sän­da en eller flera ljud­ström­mar till ett obe­grän­sat antal enheter. LE Audio kom­mer även med vad som kallas Broad­cast Audio for Audio Shar­ing. Vilket innebär att dels kan en enhet sän­da ut per­son­li­ga ljud­ström­mar, exem­pelvis till vän­ner och familj eller plats­baser­ade ljud­ström­mar som att till exem­pel en are­na, bar, fly­g­plats eller annan lokal sän­der en ljud­ström till alla på plats.

Bluetooth Broadcast is Audio Sharing

Käl­la: Bluetooth.com

Via: AppleIn­sid­er

Läs mer

 

Kommentarer