Skrivet den 22 April 2009 kl 06:53 av Nyheter2 kommentarer294

Legal Copy

I en av de senaste Get A Mac-reklamer­na spelar man på den text som oftast finns med på pro­duk­ter och tjän­ster för att sky­d­da sig mot stämningar.

Nu har Macjour­nals News (Någon som hört talas om dessa innan?) skriv­it av vad det egentli­gen står och det är i van­lig ord­ning rätt pas­sande. Däre­mot är det ju knap­past så att Apple är fri i från den­na typer av tex­ter, snarare tvärt om, deras advokater är ju aggres­si­va som en liten bisvärm.

Här är ett utdrag: 

To remove unneed­ed bloat­ware first open unin­staller, select appli­ca­tions to remove, and unin­stall. To remove option­al com­po­nents, click start, go to all pro­grams and open con­trol pan­el, select remove com­po­nents, select com­po­nents you want to remove, select next, when done, select fin­ish. Once ini­tial prep is com­plete, PCs may then be easy to use under cer­tain con­trolled con­di­tions and when prop­er­ly main­tained. In order for PCs to achieve opti­mal per­for­mance on a reg­u­lar basis and for long peri­ods of time, rou­tine main­te­nance should include (but is not lim­it­ed to) the fol­low­ing: down­load and install updat­ed anti-virus soft­ware, run anti-virus soft­ware, check for sys­tem updates, clean out reg­istry, defrag­ment hard dri­ve, free up disk space, remove tem­po­rary Inter­net files, emp­ty the recy­cle bin, remove unnec­es­sary pro­grams, run error check util­i­ty and fix file sys­tem errors.

För hela tex­ten se Macjournals.com/news (Via Macpro)

2 kommmentarer på Legal Copy

  1. Dan Karlsson says:

    För pap­per­sko­r­gen behöver man ju aldrig töm­ma på en Mac…

  2. Ken Burns Effect says:

    MDJ debuted in August 1996!