Smarta Hem

LIFX lanserar APP 4 för dina smarta lampor

Om de är LIFX-lampor vill säga

Appen för att kon­trollera de Wifi-upp­kopp­kade LIFX-lam­por­na lanseras i en ny, helt omar­be­tad ver­sion.

I “App 4” vilket allt­så är fjärde utgå­van av appen hit­tar vi både nya funk­tion­er samt ny indel­ning av det vi kan tänkas göras med en app som kon­troller­ar lam­por.

Vi väl­jer mel­lan scener och effek­ter, dash­board samt schemaläg­gn­ing. På Dash­board får vi enkel möj­lighet att växla mel­lan både flera hem (eller som­mas­tu­gor för den den) samt oli­ka grup­per. Det finns nu även så vi kan läg­ga in bilder för oli­ka rum.

Det som skil­jer LIFX mot exem­pelvis Philips Hue och IKEA Tråd­fri är att lam­por­na är upp­kop­plade via van­ligt trådlöst nätverk och kräver därmed ingen sep­a­rat hub. Vidare har de lite annor­lun­da pro­duk­ter så som lam­por som beter sig som levande ljus samt kom­mande fil­a­ment-lam­por som kanske är de mest retro-trogna av alla tillverkare. Dessa ihop med nya appen syns i videon ovan.

Reklam: Köp dina LIFX-lam­por hos Web­hallen.

Skillnaden mellan App 3 och App 4

 

 

 

Kommentarer