Smarta Hem

LIFX satsar på filament-lampor och mer under 2020

Montera LED-lister som en gentleman

LIFX tar året till akt för att släp­pa en hel del hård­varun­y­heter. Dels hakar man på tren­den med fil­a­ment-lam­por och till våren kom­mer tre oli­ka vari­anter, bärn­stens­fär­gad, rökig och klar­glas. Sven­skt pris bör lan­da någon­stans norr om 300 kro­nor.

LIFX Switch

Därefter har man tag­it fram en enhet med fyra knap­par som både kan styra LIFX-lam­por­na men ock­så helt van­li­ga lam­por då den är ansluten direkt till elnätet där hem­ma. Även den­na släpps till våren men först ut är Aus­tralien och sedan får vi se eventuellt sven­skt släp­p­da­tum.

Vidare tar man vidare sitt kon­cept med speciel­la led-lis­ter till bakom teven och släp­per ett kit med en till var­je sida med en smidig ihop­kop­pling mel­lan dem så vi slip­per vika och hål­la på. En vari­ant till datorskär­mar kom­mer ock­så. Priset blir runt 800 respek­tive 1000 kro­nor, även det­ta har ett vår­da­tum i en när framtid.

LIFX App 4

Slut­li­gen, eller kanske först ut, är appen som upp­dat­eras till ver­sion 4 och skall nu vara bety­dligt med ped­a­gogisk med fokus på schemaläg­gn­ing, ruti­n­er och scener. LIFX App 4 kom­mer nu under jan­u­ari.

 

Kommentarer