Nyheter

Lime lanseras i Malmö idag

Det är bara att börja rulla.

Elscooter­före­taget Lime som håller på att slå sig in på den sven­s­ka mark­naden har i dag med­de­lat via ett pressmed­de­lande att de bör­jar stäl­la ut Lime el-scootrar runt om i Malmö Stad.

Pressmed­de­landet lyder bland annat så här:

LIME VÄLJER MALMÖ SOM NÄSTA STAD 

Idag lanseras det urbana livsstilsvarumär­ket Lime i Malmö. Malmöbor­na och stadens besökare blir näst i tur med att enkelt kun­na ta sig fram och upp­täc­ka staden på miljövän­li­ga el-scootrar från orig­i­nalet Lime. 100 sty­ck­en el-scootrar står nu pry­dligt park­er­ade längst med Malmös gator redo att använ­das.

Varumär­ket Lime kan nu bekräf­ta att de miljö- och använ­darvän­li­ga el-scootrar­na under månda­gen lanseras i Malmö. Efter en lyck­ad lanser­ing på den sven­s­ka mark­naden och Stock­holm är det från och med i idag Malmöbor­nas tur att på ett håll­bart och smidigt sätt kun­na upp­täc­ka staden.

Till en bör­jan blir det 100 sty­ck­en el-scootrar som plac­er­ats ut runt om i Malmö, 100st är i förhål­lan­de­vis ett litet antal med tanke på att Malmö hade 333 633 invånare för ett år sedan. Så slår det här ut väl så kom­mer vi antagli­gen få se fler el-scootrar runt om i Malmö.

”- Jag är väldigt glad och stolt över att få vara med och öpp­na upp Lime Malmö och expandera varumär­kets etab­ler­ing på den sven­s­ka mark­naden. Vi är otroligt nöj­da med lanserin­gen i Stock­holm som förs­ta stad och ser nu fram emot att kun­na erb­ju­da Malmöbor­na våra miljövän­li­ga el-scootrar, ” säger Mike Parisha­ian, Oper­a­tion Man­ag­er Lime.

https://youtu.be/zOMYOBBRtM8

Lime App Store

Lime Google Play

Kommentarer