Smarta Hem

Logi Circle View stöder HomeKit Secure Video

Nya säkerhetskameran från Logitech är designad exklusivt för HSV

Tidi­gare ryk­te om att den omåt­tligt pop­ulära säk­er­het­skam­er­an Logi Cir­cle 2 skulle ersät­tas vis­ar sig vara sant.

Nu har Log­itech bekräf­tat att deras nya kam­era Logi Cir­cle View dessu­tom kom­mer att ha exk­lu­sivt stöd för Home­K­it Secure Video.

Kam­er­an har full HD-upplös­ning 1080p samt 180° vid­vinkel, fixar att sit­ta såväl inomhus som utomhus. Utrustad med för­bät­trad optik, IR-seende, juster­bart fäste.

Priset lan­dar på USD 160 vilket väl får ans­es vara slagkraftigt för en kam­era som funger­ar med Apple Home­K­it. Ska bör­ja säl­jas senare den­na månad både av Log­itech samt Apple och om den dyk­er upp här sam­tidigt åter­står att se men vi håller ögo­nen öpp­na åt er.

Käl­la: Engad­get

Kommentarer