Nyheter

MacBook Pro 15″ nu med matt skärm

MacBook Pro

Apple med­de­lade idag att det nu går att köpa Mac­Book Pro 15″ med matt skärm. Det var i sam­band med att de nya mod­eller­na släptes, de så kallade uni­body, som man tog bort möj­ligheten att väl­ja något annat än den hög­glän­sande vack­ra skapelsen som var stan­dard. Det­ta gällde emeller­tid inte 17-tumsmod­eller­na som hade ett till­val.

Mac­Book Pro 15″ och 17″ utan glossy-skärm karak­teris­eras utöver avsak­naden av spegel att den sak­nar den svar­ta ramen runt skär­men.

Att bestäl­la mod­i­fika­tio­nen kostar 540 kro­nor inklu­sive moms.

Bilden föreställer en Mac­Book Pro 17″.

Kommentarer