Skrivet den 11 August 2008 kl 00:36 av Podcast8 kommentarer13177

Macradion avsnitt 2 nu ute

Macradion

Andra avs­nit­tet av Macra­dion är nu ute, den här veck­an tar vi upp kon­troll­be­hov och igen main­stream­me­dias bri­s­tande förståelse för vad som är vik­tigt. Vi tip­sar ock­så hur du bry­ter dig in på amerikan­s­ka iTunes Store samt annat smått och gott.

Vi lovar län­gre avs­nitt men idag blev det inte ett sådant, anled­nin­gen får ni reda på i slutet av pro­gram­met, tipset är att fort­sät­ta lyssna efter musiken.

Mic-prob­le­men kvarstår till en viss del men det blir bät­tre och vi måste ju ha något att för­bät­tra inför näs­ta avs­nitt.

8 kommmentarer på Macradion avsnitt 2 nu ute

 1. Henriok says:

  Jamen kom­menter­ade jag på fel post.. grr :) Läs först, pos­ta sedan *men­tal note*.

 2. Tobias says:

  Bra pro­gram men fööör kort. dock var det som var efter avs­lut­ningsmusiken en glad över­raskn­ing! mer av sådana bortk­lipp­ta sak­er :D

 3. Tim says:

  Lyssnade på förs­ta avs­nit­tet idag och jag kunde inte slu­ta lyssna, som täm­li­gen ensam Apple dyrkare i min sociala omkrets var det under­bart att få lyssna på rent apple-fan­tast prat! Ska lyssna på det andra direkt och prenu­mer­a­tio­nen genom iTunes är giv­en.

  Kri­tik: Det förs­ta avs­nit­tet är för myck­et i “punkt-form”, det bety­der inte att ni på för­hand inte kan tala om alla ämnen ni tänker ta upp, men ni kanske kan ha någon smidig övergång som känns mer naturlig.

  Men ämnen ni tar upp i sam­band era kun­skaper är gott nog för att jag inte vill mis­sa ett avs­nitt.

  Tack!

 4. Macradion avsnitt 2 (MacLoopen) says:

  […] par dagar sent, men jag vill ändå tip­sa om att avs­nitt 2 från Macra­dion nu lig­ger ute. Det är en utmärkt ursäkt att vila ögo­nen från OS-tv’n och istäl­let […]

 5. Johan says:

  Måste bara inle­da med att säga: Bra ini­tia­tiv. Har ock­så var­it sug­en på att star­ta ett lik­nande pro­gram men sak­nat likasin­nande.

  Vet inte rik­tigt om jag upp­skat­tar musikklip­pen mel­lan talpunk­ter­na. Trodde någon hade hack­at sig in i mina air­port express och bör­jat spela musik var gång det hände. Något att tän­ka på till näs­ta avs­nitt kanske. Å andra sidan kanske det bara är jag som stör mig på det.

  Bra flyt i snack­et men, som Tim säger, det känns lite för upp­styl­tat. Tyck­er musikavbrot­ten späder på det intryck­et fak­tiskt.

  De bäs­ta poänger­na var de ni tog upp när pro­gram­met var “slut”.

  Tänker fort­sät­ta lyssna ial­lafall. Det är spars­makat med vet­ti­ga sven­s­ka pod­casts. :)

 6. Jonas says:

  Rik­tigt bra pro­gram! Det är fak­tiskt det förs­ta sven­s­ka pod­pro­gram­met jag lyssnar på utan­för SRs utbud. Det är roligt att det äntli­gen kom­mit ett bra alter­na­tiv till alla San Fran­scis­co-baser­ade pod­pro­gram.

  Det är bra att ni redan från bör­jan har en ordentlig struk­tur i pro­gram­met, annars brukar man få vän­ta en säsong med de fles­ta innan de fått ord­ning på den. Jag hade gär­na hört ett län­gre pro­gram men inte på bekost­nad av ord­nin­gen och struk­turen ni har. Då är det lätt att det blir en mas­sa babbel som man tröt­tnar på väldigt fort.

  Tack för ett bra pro­gram!

 7. Robert Feldt says:

  Ni näm­nde i det­ta eller för­ra pro­gram­met att man skall kun­na beställa/kräva ett extra sim-kort till sitt Telia-abon­ne­mang. Jag hit­tar ingen info om det­ta, var har ni hört det? Kan ni bekräf­ta att det verk­li­gen är så? Jag skulle vil­ja kom­ma åt Inter­net “on the go” och vill helst inte behö­va jailbreak:a och gå via IPhone. Smidi­gare att ha extra sim-kort och ett sep­a­rat 3G-modem.

 8. Peter Esse says:

  Hej Robert!

  Om du log­gar in under mina sidor hos Telia så kan du bestäl­la det där. Det kostar 40 kro­nor i månaden.

  vän­li­gen
  /P