Podcast

Macradion: Flera nyanser av ångest

Sura miner och upprörda män

Nytt avs­nitt av Macra­dion ute nu! Allt om slad­dar, ångest och bred­band­sop­er­atör­er med hut­lösa avgifter.

I den­na veckas podd blir det ångest­lad­dat när Mar­cus tänker på alla hem­s­ka kablar som krävs för att hål­la hushål­let levande med alla oli­ka pro­duk­ter som ska lad­das och frå­gan är om det någon­stans där ute finns en lös­ning? Math­ias har fort­sat­ta prob­lem med sin bred­band­sop­er­atör Lyssna & Njut men kan ha hit­tat en lös­ning, men den är dyr.

Den­nis och Mar­cus släp­per ut sin ils­ka på HBO och i sam­ma veva får även Apple TV+ sig en kän­ga. Det­ta och myck­et mer kan du förvän­ta dig i det senaste avs­nit­tet av Macra­dion.

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även rekla­men helt reklam­fri var­je vec­ka! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer