Podcast

Macradion: MacBook AirDrop

Marcus Glenn Attefors

I dagens avs­nitt blir vi lite nos­tal­giska och tänker till­ba­ka på funk­tion­er vi idag använ­der men tar för givet. Mar­cus går igenom EU:s nya lagförslag att tele­fon­er ska ha utbyt­bara bat­terier och tankar­na dras direkt till det härli­ga 90-talet. Den­nis hem haver­erar och han som tidi­gare har hyl­lat IKEAs smar­ta hem får allt ta och bita sig i tungan.I senaste betan går det även att dela map­par via iCloud med varan­dra och det­ta har vi tes­tat på och det går väl inte helt smärt­fritt. Det­ta och myck­et mer bjuds det på den­na vec­ka.

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även rekla­men helt reklam­fri var­je vec­ka! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer