Podcast

Macradion: Rund är bättre än allt

Med vänlig hälsning, Marcus Attefors

I den­na veckas avs­nitt går vi igenom de all­ra senaste ryk­te­na kring en helt portlös iPhone 12 och vad förde­lar­na och nack­de­lar­na med det­ta skulle kun­na vara. Det ryk­tas även att Touch ID kom­mer att leva vidare men Mar­cus är inte lika pos­i­tivt inställd till det­ta som Den­nis. Math­ias har köpt två place­bo­mask­in­er som Mar­cus ifrå­gasät­ter och ställer sig frå­gan om de gör mer ska­da än nyt­ta.

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer