Skrivet den 6 January 2009 kl 20:10 av NyheterComments Off on Macworld 2009: iLife ’09 lanserat567

Macworld 2009: iLife ’09 lanserat

iLife 09

iLife 09 kom­mer att skep­pas ut senare i den här månaden och alla pro­gram i sviten fick sig ett par trevli­ga nya funk­tion­er. Apple har bland annat tag­it fas­ta på att hela världen nu är anslu­tan till Face­book och både iPho­to och iWeb innehåller funk­tion­er för att pub­licera sak­er direkt dit.

895 kro­nor för en använ­dare och 1145 kro­nor för famil­jepaket.

 

iPhoto 09

Photo ’09

Med iPho­to kan du nu organ­is­era dina bilder genom ansik­ten och platser. Med ansik­ten tag­gar du en per­son och sedan kol­lar iPho­to igenom alla dina foton efter den­na per­son. Funger­ar inte hun­drapro­centigt enligt Apple men visst är det tufft där det funger­ar.

Med platser kän­ner iPho­to av var bilden är tagen någon­stans om vår kam­era har en GPS inbyg­gt (iPhone har det till exem­pel), så kallad geo­t­ag­ging. Sedan går det att sortera ut våra bilder efter just det­ta. iPho­to låter oss enkelt tag­ga upp våra bilder manuellt om vi sak­nar GPS-data på dem.

Du kan dela ut bilder­na direkt till Face­book och Flickr från iPho­to. Flickr som stöd­jer  getag­ging och Face­book stöd­jer tag­gn­ing av per­son­er, en extra häftig funk­tion är att om du delar ut bilder på Face­book och sedan kom­mer en kom­p­is och tag­gar sig själv på den bilden, då går det till­ba­ka till iPho­to.

Du kan ska­pa dig­i­ta­la resedag­böck­er med egna kar­tor baser­at på var bilder­na är tagna någon­stans.

iMovie 09

iMovie ’09

När iMovie ’08 kom sak­nades det en hel del funk­tion­er från föregåande så som ani­ma­tion­er, teman och flera övergån­gar. Dessa är nu till­ba­ka. Den nya ver­sio­nen erb­jud­er ock­så helt nya funk­tion­er så som bild­sta­bil­isator och myck­et bät­tre pre­ci­sion när vi redi­g­er­ar. 

GarageBand 09

GarageBand ’09

Den här upp­da­terin­gen av Garage­Band hand­lar myck­et om att lära sig spela musik. Det finns inter­ak­ti­va guider och van­li­ga videoin­struk­tion­er. De har till och med anl­i­tat ett gäng kän­da musik­er så som Sting, Col­bie Cail­l­lat med flera. Det går ock­så att köpa nya lek­tion­er för en sum­ma när du är ful­l­lärd på det som redan finns.

I övrigt är det fullt med nya effek­ter och instru­ment­vari­anter.

iWeb ’09

Nu är det ännu enklare att läg­ga in YouTube-filmer, RSS-strö­mar och video från din iSight, i alla fall om vi får tro pro­duk­t­in­fir­ma­tio­nen — iWeb demades näm­li­gen aldrig på keynoten. En sak som vi gillar extra myck­et är att iWeb går att kop­pla till våra Face­book-kon­ton och automa­tiskt visa där om vi upp­dat­er­at vår iWeb-sida.

På kat­e­gorin äntli­gen finns nu en inbyg­gd FTP-client så att vi inte län­gre behöver spara sidor­na för att lad­da upp dem via ett tred­jepart­spro­gram, om vi inte har MobileMe. Lika myck­et äntli­gen är det ock­så att det går att ha flera oli­ka webb­sajter.

iDVD

iDVD verkar tyvärr inte bliv­it upp­dat­er­at alls och därmed är det fort­farande dåligt kom­pat­i­belt med iMovie.

Apples infor­ma­tion­ssi­dor om iLife ’09 hit­tar du här på apple.se

Comments are closed.