Skrivet den 6 January 2009 kl 21:20 av NyheterComments Off on Macworld 2009: iWork ’09 lanserat — nu på svenska!589

Macworld 2009: iWork ’09 lanserat — nu på svenska!

iWork 09

Även iWork ’09 pre­sen­ter­ades under kväl­lens Keynote och det bety­dde att alla tre pro­gram som ingår i sviten fick nya funk­tion­er. En av de abso­lut störs­ta nyheter­na för oss är att iWork nu är över­satt till sven­s­ka.

895 kro­nor för enan­vän­dare-licens och 1145 kro­nor för famil­jeli­cens.

Pages ’09

Ännu fler teman att väl­ja mel­lan, av totalt 180 är 40 nya för ver­sio­nen. Det bety­der att risken att någons CV ser exakt likadant ut som ditt är ännu min­dre. Nu går det att skri­va i full­skärm­släge för att slip­pa bli störd av hop­pande ikon­er och mejl som kom­mer in och lik­nande. Tyvärr går det inte att stän­ga av resten av kon­toret. Andra funk­tion­er är möj­ligheten till att göra mindmaps, ökad kom­pat­i­bilitet med andra pro­gram inklu­sive möj­ligheten att öpp­na och spara Microsoft Word-fil­er direkt i Pages.

Numbers ’09

Fler av allt­ing, tabeller, for­mulär, kolum­n­er, teman, kalky­lak­tion­er, men även här är möj­ligheten att spara och öpp­na Microsoft Excel-fil­er direkt inifrån Num­bers en välkom­men nyhet. Nu skall det även vara myck­et lättare att göra egna form­ler.

Keynote ’09

Nya teman (var har vi hört det förut?), nya ani­ma­tion­er, dia­gram, flö­denss­che­man, övergån­gar, möj­ligheten att öpp­na och spara Microsoft Pow­er­point-fil­er direkt i från Keynote.

En rik­tigt trevlig nyhet är Keynote Remote som låter oss styra våra pre­sen­ta­tion­er via iPhone eller iPod touch. Säljs som sep­a­rat pro­gram på App Store för 7 kro­nor.

Du hit­tar infor­ma­tion­ssi­dor­na för iWork ’09 via apple.se eller var­för inte lad­da hem hela sviten och provar gratis i 30 dagar?

Comments are closed.