Nyheter

Malmö skall bli skandinaviens nya resemittpunkt

Jag har alltid velat skriva den rubriken.

När SJ stor­sat­sar på att rus­ta upp sin X2000-flot­ta är det Malmö och Köpen­hamn som är i cen­trum. Alla tåg kom­mer näm­li­gen spe­cia­lutrustas för att klara skiftet av ström­sys­tem och andra tågre­lat­er­ade spörsmål som skif­tar när tågen dun­dra för­bi Dan­marks­gränsen på Öre­sunds­bron.

Med det löst hop­pas SJ kun­na köra Tågen enda från Stock­holm till Ham­burg via Malmö och Köpen­hamn. Men ock­så Århus och Odense. SJ hop­pas kun­na vara etabler­ad lagom till tun­neln mel­lan Dan­mark och Tysk­land via Fehmarn Bält- öpp­nas för trafik i slutet av 2020.

SJ vill med andra ord vara en cen­tral del av den framtid där det fak­tiskt går att ta tåget mel­lan de Europeiska län­der­na i stäl­let för flyg.

Via Sydsven­skan.

Kommentarer