Skrivet den 15 November 2018 kl 09:01 av Apple, NyheterComments Off on Mark Zuckerberg ger order om att alla Facebookchefer ska använda Android-telefoner503

Mark Zuckerberg ger order om att alla Facebookchefer ska använda Android-telefoner
Fortfarande dålig stämning mellan Tim och Mark

Face­books VD och grun­dare Mark Zucker­berg har nu bestämt att chefer­na under hon­om ska bör­ja använ­da Android-tele­fon­er. Anled­nin­gen ska vara att det är ett oper­a­tivsys­tem som har fler använ­dare runt om i världen än något annat oper­a­tivsys­tem.

Enligt The New York Times så kom beslutet gan­s­ka direkt efter att Apples VD Tim Cook kri­tis­er­ade Face­book i sam­band med Cam­bridge Ana­lyt­ics skan­dalen.

Det var när Tim Cook fick frå­gan om vad han skulle göra om han var i Mark Zucker­bergs skor som Cook sa “I wouldn’t be in this sit­u­a­tion.” som dispyten seglade upp. Zucker­berg sva­rade i en inter­vju med Recode att han tyck­te att Cooks kom­men­tar var extremt lättvin­dig och att han tyck­te det var vik­tigt att vi inte alla får Stock­holmssyn­drom och låter före­ta­gen som job­bar hårt med att få sina kun­der att beta­la mer att tro att dom bryr sig om sina kun­der.

Tim Cook kon­trade sedan med att säga att Apple kunde tjä­na massvis med pen­gar om man gjorde sina kun­der till pro­duk­ten men den vägen vill bolaget inte gå. Istäl­let job­bar Apple med att kun­der­nas integritet ska vara så hög som det bara går.

—Upp­da­ter­ing—

TheV­erge har kol­lat hur det med chefer­nas övergång till Androidtele­fon­er genom att tit­ta på vil­ka tele­fon­er de använ­der på Twit­ter. Tydli­gen så använ­der några av det större så som David Mar­cus och Andrew Bosworth fort­farande iPhones.

Via CNET

Via TheV­erge

Comments are closed.