Nyheter

Mark Zuckerberg planerar att integrera Instagram, WhatsApp & Facebook Messenger.

Same same but different.

Mark Zucker­berg, VD för Face­book har sto­ra plan­er när det kom­mer till att inte­gr­era sina plat­for­mars med­de­lande­tjän­ster. De tre sto­ra är Face­book Mes­sanger, Insta­gram och What­sApp. Enligt The New York Times så har fyra per­son­er som är bekan­ta med sak­en sagt att det krävs tusen­tals av Face­books anställ­da för att kon­fig­ur­era om hur What­sApp, Insta­gram och Face­book Mes­sen­ger funger­ar på den mest basala nivån för att få igenom pro­jek­tet.

Medan appar­na fort­farande kom­mer att fort­sät­ta vara sep­a­ra­ta appar så kom­mer den under­lig­gande struk­turen i appar­na var den sam­ma, berät­tar de fyra per­son­er­na med insyn i pro­jek­tet. De fort­sät­ter med att berät­ta att Face­book fort­farande är i ett myck­et tidigt stadie och att det kom­mer vara klart i slutet av det här året alter­na­tivt i bör­jan av näs­ta år.

Mark Zucker­berg har ock­så krävt att alla appar­na ska ha så kallad end-to-end krypter­ing Något som gör att med­de­lande inte går att läsa av någon annan än delt­a­gar­na i kon­ver­sa­tio­nen. Något som redan finns i What­sApp och ses som ett smart drag att imple­mentera i alla tjän­ster efter skan­daler­na som skakat Face­book senaste året. Efter att övergån­gen till sam­ma sys­tem är gjord så ska det vara möjligt att skic­ka ett med­de­lande från ett Face­book Mes­sen­gerkon­to till ett What­sApp­kon­to eller Insta­gramkon­to och vise ver­sa. Något som idag inte går då det är sep­a­ra­ta appar som är byg­g­da på seper­a­ta grun­der.

Genom att på det här sät­tet sam­man­län­ka infra­struk­turen hos plat­tfor­mar­na hop­pas Mark Zucker­berg att hål­la kvar använ­dare i ekosys­temet och göra det än svårare att vän­da sig till andra plat­tfor­mar och kanske även väl­jer någon av de tre Face­bookäg­da före rivaler­na så som Apple och Google. De fyra per­son­er­na som utta­lat (som vill vara anony­ma på grund av att pro­jek­tet är kon­fi­den­tiellt) sig säger även att om använ­dare mer frekvent använ­der Face­books appar så kan före­taget byg­ga upp sin reklamdel och läg­ga till nya tjän­ster som kan gener­era ytterli­gare inkom­ster.

The New York Times

Kommentarer