Recensioner

Recension: Marshall MONITOR II ANC

Det är Rock

Plöt­sligt hit­tar vi funk­tio­nen aktiv brusre­duc­er­ing (ANC) i alla möjli­ga lurar. Det finns numera i allt från små ear­buds till sto­ra kåpor.

Mar­shall släppte i feb­ru­ari en upp­dat­er­ad ver­sion av sina Mon­i­tor-lurar och tryck­te då in ANC. Vi har tes­tat hör­lu­rar­na och är pos­i­tivt över­raskade. Vi har tidi­gare tes­tat Mar­shalls Major III med ANC, ett par hör­lu­rar vi var något miss­nöj­da med. Vi var den­na gån­gen något avvak­tande till hur det här skulle bli, men som sagt, det var över förvän­tan.

Desig­nen på Mar­shall Mon­i­tor II ANC är sam­ma som på föregående Mon­i­tor-lurar. Kåpor­na är sto­ra nog att täc­ka de fles­ta far­farsöron och desig­nen är Mar­shalls ikoniska svar­ta läder­tex­tur med tydli­ga söm­mar. Form­språket talar så klart Rock. Givetvis är Mar­shall-log­gan med på båda sidor av hör­lu­rar­na. Hör­lu­rar­na går att vika ihop och jäm­fört med tidi­gare ver­sion så roter­ar de här hör­lu­rar­na ihop sig och går lätt ner i den med­föl­jande påsen.

Marshall MONITOR ANC

Mar­shall har tryckt in myck­et godis i lurar­na och på vän­ster kåpa så hit­tar vi en knapp för ANC. Knap­pen smäl­ter snyg­gt in i desig­nen och vid en förs­ta anblick så syns det inte ens att det är en knapp. ANC-knap­pen växlar mel­lan tre oli­ka lägen. Mar­shall har valt att kalla dem ANC, Mon­i­tor och Av. På vän­ster kåpa hit­tar vi även 3,5 mm-ingån­gen. Det är för tillfäl­lena då vi vill använ­da den klas­siska tele­fon­slad­den som föl­jer med för att lyssna på musik. Vi hit­tar även USB-C-ingån­gen för laddning på den här sidan.

På höger kåpa finns det två knap­par. Den ena är lika osyn­ligt som på vän­sterkå­pan, Mar­shall kallar den M‑knapp och knap­pen går att själv bestäm­ma över vad som ska ske. Hör­lu­rar­na kan anti­n­gen aktivera Google Assis­tant eller Siri på tele­fo­nen men det går även att aktivera de tre oli­ka lägen av equalis­er som hör­lu­rar­na har. Den andra knap­pen är en fysisk knapp i guld­met­allfärg som dels går att tryc­ka in men ock­så nav­ig­era med. Höger/vänster är föregående/nästa låt och upp/ner är volym upp och ner. Håller vi inne knap­pen åt höger eller vän­ster så spo­lar vi fram eller till­ba­ka i låtar­na. Var­je gång vi använ­der någon av knap­par­na får vi ett lätt litet gitar­riff i hör­lu­rar­na som respons på att vi tryckt på knap­pen.

När vi först kop­plar in våra hör­lu­rar via Blue­tooth till vår iPhone 11 Pro dyk­er det upp ett med­de­lande som säger att det finns en app att lad­da ner. Vi gör som vi blir till­sag­da och lad­dar ner appen Mar­shall. Det är här som hör­lu­rar­na verk­li­gen får sin boost. I appen kan vi plöt­sligt redi­g­era vad som ska hän­da när vi tryck­er på M‑knappen. Vi kan ändra mel­lan tre oli­ka lägen av EQ väl­ja av hur myck­et av den akti­va brusre­duc­erin­gen vi vill ha igång. Istäl­let för oli­ka lägen har vi helt enkelt ett reglage som går från noll till hun­dra där vi drar upp och ner efter eget behag. Appen ger oss även infor­ma­tion om hur myck­et bat­teri vi har kvar samt timer för att stän­ga av hör­lu­rar­na efter en viss tid.

Equal­iz­ern har tre oli­ka förin­ställ­da lägen: Det ursprung­li­ga Mar­shall-ljudet, Rock och Spo­ken. Men det går snabbt att ändra och vi kan anti­n­gen dra i reglagen själ­va för att få det opti­mer­at efter eget tycke eller väl­ja något av föl­jande: Pop, Hip-Hop, Elek­tro­n­iskt eller Jazz.

Marshall MONITOR ANC

Hör­lu­rar­na går att använ­da sam­tidigt som de blir lad­dade vilket inte är att för­ringa. Hör­lu­rar­na går även att använ­da med kabel och ANC igång eller så går det att stän­ga av hör­lu­rar­na helt och använ­da dem med 3,5 mm-kabeln som föl­jer med. Det kan tyckas vara självk­lart men mån­ga hör­lu­rar funger­ar inte så. Hör­lu­rar­na har upp till 30 tim­mars bat­ter­i­tid med Blue­tooth och ANC igång och hela 45 tim­mar med ANC igång. Att lad­da hör­lu­rar­na fullt tar två tim­mar och på bara 15 minut­ers laddning får vi hela fem tim­mars bat­ter­i­tid.

Hör­lu­rar­na står sig väl mot dyrare lurar vi tes­tat och att på egen hand kun­na reglera funk­tion­er så som ANC och Mon­i­tor fall­er mig helt i smak­en. ANC dras med de klas­siska bekym­ren som att det inte går att använ­da något vidare när det blås­er. Men för att stän­ga ute ljud i kon­tors­land­skap, kaféer och kollek­tiv­trafiken funger­ar Mar­shalls Mon­i­tor II ANC ypperligt.
Ljud­mäs­sigt lev­er­erar hör­lu­rar­na inom alla musik­gen­r­er. Min förkär­lek till både hiphop och eurodis­co gör att M‑knappen har bliv­it dedik­er­ad till att byta EQ snabbt istäl­let för att använ­da Google Assis­tant eller Siri. Funk­tio­nen gör att hela den spel­lista som jag använ­der till alla hör­lu­rar jag recenser­ar aldrig tidi­gare låtit så bra på alla låtar. Hör­lu­rar­na klarar även att använ­das, tas av och sedan lig­ga oavstäng­da över hela nat­ten och ändå ha kvar över 50 % av bat­teri­et på mor­gonen. Med tanke på kåpor­nas stor­lek funger­ar hör­lu­rar­na bra att använ­das under län­gre arbetspass. Per­son­li­gen tyck­er jag att ANC kan kän­nas tryckande över öro­nen och stänger helst av det­ta efter en stunds använ­dande.

Vad är neg­a­tivt med hör­lu­rar­na då? Jo, det skulle kun­na vara priset på 3190 kr men med ANC, Blue­tooth LE 5.0, Google Assistant/Siri blir det inte så myck­et bil­li­gare än så här.

I lådan får vi med: 

  • Mon­i­tor II A.N.C‑hörlurar
  • avtag­bar 3,5 mm kabel
  • USB-C-laddningsk­a­bel
  • påse i kan­vas med Mar­shall-logon på.

Om vi tar en titt på Pris­jakt kostar hör­lu­rar­na i skri­vande stund som bil­li­gast 3190 kr hos HiFi-klubben

Kommentarer