Apple

Massvis av Mac-datorer drabbade av malware

TLDR; Klicka inte på popups.

Det cirkuler­ar en otrevlig skadlig annon­skod sedan bör­jan av året som drab­bar folk som använ­der Apples dator­er — den­na upp­täckt står säk­er­hets­fir­man Con­fi­ant bakom.

Koden installeras genom att använ­dar­na får upp en pop-up-ruta om att Adobe Flash Play­er behöver upp­dat­eras och klickar man på länken så är det ett pro­gram som het­er Shlay­er som istäl­let installeras. Pro­gram­met upp­täcks inte heller av mån­ga antivirus­pro­gram och det är van­li­gast att få dessa fal­s­ka pop-ups i Safari. Vill ni se en lista på alla virus­pro­gram som fak­tiskt hit­tar och kan ta bort Shlay­er så kan ni klic­ka er vidare här.

För att und­vi­ka att få sådant här skräp på datorn så är det alltid bäst att ignor­era alla for­mer av pop-ups i din web­bläsare som vill att du ska installera något. Tex­ten i dessa pop-up-rutor brukar även bet­ona hur vik­tigt och all­varligt det är att upp­da­terin­gen sker direkt. Blir man osäk­er så är det bät­tre att gå direkt till tillverkarens hem­si­da och se om det finns en ny upp­da­ter­ing, som i det­ta fall då gå direkt till Adobe.

Via Toms Guide

Kommentarer