Nyheter

Med taxi-tjänsten Bolt går det nu att göra fler stopp

Perfekt om ni är flera som åker

Att bestäl­la en taxi direkt i tele­fo­nen är både smidigt och enkelt. Men är det flera i säll­skapet som ska till oli­ka adress­er blir det dock prob­lem.

Taxi-tjän­sten Bolt som lanser­ades i Stock­holm och Göte­borg för­ra året har tänkt steget extra. Nu går det att vid beställ­ning av tax­in läg­ga till flera oli­ka stopp. För att kun­na läg­ga till fler stopp krävs det att vi upp­dat­er­ar Bolt-appen till senaste ver­sio­nen och efter att en des­ti­na­tion har lagt till tryck­er vi på “+” för att läg­ga till ytterli­gare en des­ti­na­tion. Totalt går det att läg­ga till tre des­ti­na­tion­er och priset för hela resan visas i realtid. I ett pressmed­de­lande skriv­er Bolts Sverige-chef:

“Det är gläd­jande att kun­na lansera en funk­tion som både pas­sager­are och förare har efter­frå­gat. Vi försök­er alltid lyssna på mark­nadens behov och det­ta är något som vi tror kom­mer göra upplevelsen med Bolt både bät­tre och mer rättvis för såväl använ­dare som förare”
Upp­da­terin­gen rul­las ut grad­vis under hela jan­u­ari.

Kommentarer