Skrivet den 17 November 2014 kl 10:24 av NyheterComments Off on Microsoft: Alla Lumia-telefoner med Windows Phone 8 kommer kunna uppgraderas1025

Microsoft: Alla Lumia-telefoner med Windows Phone 8 kommer kunna uppgraderas

Microsofts kom­mande oper­a­tivsys­tem Win­dows 10 kom­mer att kun­na använ­das på alla Win­dows Phone-tele­fon­er som idag kan köra Win­dows Phone 8. Det med­de­lade före­taget kort­fat­tat på Twit­ter.

Nyheten gäller allt­så kom­mande ver­sion av Win­dows som i prin­cip är tänkt att fungera på allt från smar­ta klock­or till dator­er. Du som idag har en andra gen­er­a­tio­nens Lumia-tele­fon eller nyare kom­mer allt­så kun­na upp­gradera till näs­ta Win­dows när det nya sys­temet lanseras i slutet på näs­ta år.

Det­ta kom­mer ock­så antagli­gen som en tack­sam nyhet då tidi­ga Lumia-använ­dare mer eller min­dre blåstes på en stor upp­da­ter­ing, från Win­dows Phone 7.5 till 8. Som det ser ut nu i planer­in­gen kom­mer allt­så den­na his­to­ria inte att återup­prepa sig, och en her­rans mas­sa Lumia-tele­fon­er (50–60 miljon­er enheter med WP 8) kom­mer antagli­gen få en län­gre livs­längd än annars.

[via:http://www.theverge.com/2014/11/13/7216421/microsoft-says-every-lumia-windows-phone-8-device-will-get-windows-10 “The Verge”]

Comments are closed.