Nyheter

Microsoft inför en hybridvy mellan desktop och tablet-vy

Men inte som vi vill ha det

När under­teck­nad läste “Microsoft unveils new tablet expe­ri­ence for Win­dows 10” hos The Verge gjorde mitt teknikhjär­ta en dubbel Salto­mor­tal.

Men i stäl­let för att få en mer utpräglad tablet-upplevelse, lite som från Win­dows 8 men med till­hörande appar, så hand­lar det om ett mel­lant­i­ng mel­lan dagens tablet-läge och desk­top-läge.

Det är för enheter med avtag­bart tan­gent­bord så som Microsofts egna Sur­face-dator­er och det som hän­der när du tar av tan­gent­bor­det är att skrivbor­det och start­menyn blir kvar men det blir lite mer mel­lan­rum mel­lan ikon­er­na samt att sök­menyn kol­lap­sar till en liten ikon.

Av allt att döma har Microsoft giv­it upp hop­pet om att någon­sin kun­na erb­ju­da en ren­od­lad tablet-upplevelse likt iOS/iPadOS.

https://youtu.be/eU62Pbrd6mE

Kommentarer