Spel

Microsoft ryktas lansera Xbox One utan diskläsare i maj

Förhandsbokningar drar igång i april

Om du vill köpa en Xbox One lite bil­li­gare så kan du snart få chansen om du är vil­lig att skip­pa diskläsaren och köpa alla spel dig­i­talt.

Det är Win­dows Cen­tral som idag skriv­er att det har kom­mit lite nya ryk­ten kring Microsofts nya kon­sol som gått under kod­nam­net “Mav­er­ick”. Den upp­dat­er­ade Xbox One kon­solen ryk­tas heta “Xbox One S All-Dig­i­tal Edi­tion” och förhands­bokningar­na ska dra igång under april — med lever­ans i maj.

Det­ta kan vara ett sätt för Microsoft att se hur reak­tion­er­na blir och även hur bra kon­solen säl­jer då framti­den för­mod­li­gen inte innehåller en kon­sol som tar emot fysiska skivor utan där vi istäl­let går över helt till dig­i­talt. Det finns några förde­lar med dig­i­ta­la spel och det är att det går att lad­da ned spelet innan det har släppts om man förhands­bokar, vilket gör att man kan bör­ja spela direkt när ett spel släpps. Det är även väldigt enkelt med retur­er, vilket gör att man slip­per åka till­ba­ka till butiken. Något som dock sak­nas är att kun­na säl­ja spe­len vidare och om vi ska gå över helt till dig­i­talt så känns det som att det är en sak som måste imple­menteras.

Microsoft sat­sar även hårt på sin egna vari­ant av Net­flix där man för en slant var­je månad får till­gång till ett stort bib­liotek av spel — en tjänst som Microsoft kallar Game Pass.

Via Win­dows­Cen­tral

Kommentarer