Nyheter

Microsoft satsar miljarder på bostäder i Seattle

Lånar ut pengar billigt

De sto­ra amerikan­s­ka tech­bo­la­gen ska­par både bostads­brist och dri­ver upp pris­er­na till sky­hö­ga nivåer och nu vill Microsoft vara med och motver­ka det — i alla fall i Seat­tle. Där­för avsät­ter man 500 miljon­er dol­lar vilket är när­mare 4,5 mil­jarder sven­s­ka kro­nor till bostad­spro­jekt för låg och medelk­lassen.

Man vill allt­så byg­ga hus för de per­son­er som “teach our kids in schools, and put out the fires in our hous­es and keep us alive in the hos­pi­tal,” som en tales­per­son för Microsoft utryck­te det.

Det hela kom­mer efter city­fullmäk­tige i Seat­tle — staden där Microsoft har sitt huvud­kon­tor — miss­ly­ck­ades med att införa en skatt för sto­ra bolag med målet att finan­siera just fler bostäder till alla och motver­ka hem­löshet. Anled­nin­gen till miss­ly­ckan­det var att Ama­zon, som ock­så har sitt huvud­kon­tor i Seat­tle, sa att man skulle sat­sa på andra städer så fall.

Rent prak­tiskt kom­mer man låna ut 225 miljon­er dol­lar till en rän­ta under mark­nadsvärdet för att hjäl­pa byg­gföre­tag byg­ga nytt samt bevara de äldre byg­gnad­er som karak­täris­er­ar området East­side. Här lig­ger bland annat Red­mond där Microsofts huvud­byg­gnad­er håller till.

Vidare kom­mer man låna ut 225 miljon­er dol­lar till lån för per­son­er som tjä­nar 60% av medelinkom­sten i området.

Fotot ovan är från min­nes­mo­ment över fyra brand­män som omkom­mit i tjän­sten i Seat­tle.

Via The Seat­tle Times.

Kommentarer