Spel

Microsoft vill slå på stort på sommarens E3

Google kan snyta sig!

Som ett internt svar på Googles spel­stream­ingsat­sning Sta­dia skick­ade Xbox-chefen Phil Spencer ut att i som­mar smäller det även för dem.

Den exak­ta for­mu­lerin­gen lät “[..]Google went big today and we have a cou­ple of months until E3 when we will go big.”

Bedö­mare menar att före­taget kom­mer sat­sa både på en upp­dat­er­ad kon­sol med bety­dligt högre pre­stan­da sam­tidigt som mol­ntjän­ster skall göra sitt för att för­bät­tra spelup­plevelsen. Exakt hur är inte klart och tidi­gare försök har gått så där för bolaget.

Tra­di­tionellt sett har det var­it två kon­soller som domin­er­at var­je gen­er­a­tion där Microsoft, Sony, Nin­ten­do och tidi­gare även Sega turats om att vara här­ren på täp­pan. Nu kan man säga att de tre kon­solltil­verkar­na har lyck­ats dela kakan men det kan det bli ändring på om Google verk­li­gen menar all­var med sin spel­sat­sning.

Via Swe­clock­ers..

Kommentarer