Nyheter

Minderåriga får inte längre sända live på YouTube

Måste ha målsmans sällskap

För att min­s­ka prob­lemet med vux­na män­niskor som direkt eller indi­rekt utnyt­t­jar min­deråri­ga på YouTube i sex­uellt syfte, aka ped­ofil­er, får inte län­gre min­deråri­ga strea­ma live på YouTube.

Det­ta ihop med andra förän­dringar skall göra YouTube säkrare för barn. Och, får vi anta, säkra YouTube som en fort­satt plat­tform för annon­sin­täk­ter.

När det blev känt att ped­ofil­nätverk använde YouTube för att spri­da infor­ma­tion genom vis­sa videon och kom­mentar­er till andras drog mån­ga annon­sör­er i hand­brom­sen.

Tyvärr straf­far det nu ung­do­mar som vill strea­ma utan att en mam­ma eller pap­pa sit­ter med.

Sedan tidi­gare har Google avak­tiver­at möj­ligheter­na att kom­mentera på videos där min­deråri­ga är med.

För inte så längesedan lanser­ade man ock­så YouTube-kids här i Sverige för per­son­er under 13 år.

Via Google.

Kommentarer