Skrivet den 2 January 2009 kl 00:52 av NyheterComments Off on MobileMe — trådlös synkronisering, extra allt641

MobileMe — trådlös synkronisering, extra allt

MobileMe

Text: Peter Esse (Cre­ative Com­mons) Bild: Ben­ny Mårtens­son

MobileMe är en rel­a­tivt ny inter­net­tjänst som Apple släppte i sam­band med att iPhone 3G bör­jade säl­jas. Tanken är att under­lät­ta för dig att hål­la tele­fo­nens infor­ma­tion helt synkro­nis­er­ad med den infor­ma­tion du har i datorn. Men det är inte allt; MobileMe innehåller mån­ga funk­tion­er som pas­sar både Mac, PC, iPod touch samt en funk­tion som till och med dold­is­en Apple TV kan använ­da.

Tjän­sten kostar 795 kro­nor om året men när du ansluter din iPhone till iTunes, eller star­tar din Mac, för förs­ta gån­gen, blir du erb­ju­den att tes­ta gratis i 30 dagar. Tänk på att du ändå måste ange ditt bank- eller kred­itko­rt och att Apple automa­tiskt fak­tur­erar ett år när test­ti­den är slut, om du inte själv säger upp det.

MobileMe går ock­så att köpa över disk hos alla Apple-åter­försäl­jare. I artikeln hän­vis­ar vi till web­b­gränss­nit­tet ett par gånger och adressen dit är www.me.com

MobileMe: Login

Synkronisera ditt liv 

Pre­cis som med musik och bilder kan du synkro­nis­era adress­er, kalen­drar och bok­märken via iTunes. Men då gäller det att du kom­mer ihåg att kop­pla in iPo­den eller iPho­nen i din dator så fort som möjligt efter att du har gjort ändringar­na. Med MobileMe sköts det myck­et enklare och snab­bare efter­som synkro­nis­erin­gen görs i prin­cip direkt när ändrin­gen är gjord, helt trådlöst via mobil­nätet var du än befinner dig. 

Först och främst ser dina bekan­ta att du skaf­fat MobileMe genom att du får en epostadress som ser ut som [email protected] Den kan du sedan använ­da i din iPhone, iPod touch, Mac, PC och så klart webb­me­jl. Extra bra blir det då alla enheter vet vad du gjort med var­je speciellt med­de­lande. Om du läst ett mejl via datorn står det ock­så som läst på din iPhone och vice ver­sa, sam­ma sak om du rader­ar brevet, vidaresän­der det eller läg­ger det i en annan mapp. 

Om du vill synkro­nis­era din adress­bok, din kalen­der och dina bok­märken men använ­da din gam­la epost går det bra, se bara till att det stöd­jer tekniken som het­er IMAP vilket näs­tan alla gör. Är du osäk­er är det bara att frå­ga den som är ans­varig för din epost, till exem­pel din inter­ne­t­op­er­atör. 

MobileMe Gallery

iDisk, Gallery och iWeb 

MobileMe funger­ar ock­så som tre oli­ka sorters lagring­sutrym­men. iDisk är den förs­ta, den funger­ar i prin­cip som en hård­disk på nätet där du kan läg­ga sak­er som du behöver ha åtkom­ligt från vilken dator som helst. Du kom­mer åt den via sam­ma web­b­grän­snitt som epost, adress­bo­ken och kalen­dern men även direkt från Find­ern i Mac och Utforskaren på PC. Vill du att någon skall lad­da upp en fil till dig går det bra via din iDisk på adressen public.me.com/dittkontonamn.

För den som saknar diabilder — MobileMe Gallery 

Via MobileMe Gallery kan du pub­licera bilder som du sparat i iPho­to och filmer som du redi­g­er­at i iMovie. Adressen blir gallery.me.com/dittkontonamn. Sidor­na som ska­pas blir rik­tigt snyg­ga och erb­jud­er oli­ka bild­vis­ningar men tyvärr finns det ingen möj­lighet att kom­mentera bilder. Det går att lösenordssky­d­da de bil­dal­bum eller filmer som du inte vill att obe­höri­ga skall tit­ta på. Utöver iPho­to och iMovie kan du även läg­ga upp nytt mate­r­i­al och admin­istr­era gam­malt via me.com. Apple TV kan kop­pla upp mot ditt gal­leri och sedan går det att tit­ta på de vack­ra semes­ter­bilder­na fram­för TV:n i vardagsrum­met.

iWeb — enklare publicering av dina webbsidor 

iWeb föl­jer med datorn pre­cis som iPho­to och iMovie och har du ska­p­at en webb­si­da finns det två sätt att få ut den på Inter­net. Först det omständi­ga sät­tet: spara sidan på hård­disken, star­ta ett FTP-pro­gram, skriv in rätt serveruppgifter och lad­da sedan upp allt­ing. Alter­na­tiv num­mer två är att ha MobileMe och sedan tryc­ka på knap­pen Pub­licera i iWeb och därefter är det klart. Adressen blir web.me.com/dittkontonamn. Tyvärr går det inte att upp­dat­era sin webb­si­da via nätet utan du måste hela tiden använ­da iWeb från sam­ma Mac. Vill du ha en egen domä­nadress går det ock­så, se längst ner.

MobileMe: Tillbaka till min Mac

Back to My Mac och synkronisering igen 

I nya Mac OS X Leop­ard finns det möj­ligheter att fjärrstyra en eller flera dator­er. Men är Macar­na kop­plade till en router går det inte att få kon­takt utan att göra en mas­sa krång­li­ga inställ­ningar. Sam­ma sak gäller om du vill dela ut fil­er från datorn. Back to My Mac (Till­ba­ka till min Mac på sven­s­ka) lös­er dessa prob­lem.

Om du star­tar Back to My Mac (Sys­teminställ­ningar, MobileMe, Till­ba­ka till min Mac) kom­mer alla dator­er som du aktiver­at det på hit­ta varan­dra under Delat i Find­er-fön­stren, även om de inte är inom sam­ma nätverk. Du kan därmed styra din hem­mada­tor sit­tandes på ett hotell någon­stans i världen. För att det skall funger­ar krävs att du har en Air­Port Express, Air­Port Extreme eller en kom­pat­i­bel router från någon annan tillverkare. Du kan se ett urval på adressen support.apple.com/kb/TS1304.

Synkronisera mera 

Föru­tom att MobileMe gör det enkelt att synkro­nis­era epost, adress­er, kalen­drar och bok­märken mel­lan en rad oli­ka enheter kan den fak­tiskt hål­la reda på ännu mer infor­ma­tion åt dig. Dash­board-pro­gram, Dock-ikon­er­na, Nyck­el­ringar (det vill säga dina spa­rade lösenord, till exem­pel oli­ka webb­si­dor) epost-inställ­ningar (regler, sig­na­tur­er och smar­ta brevlå­dor) Anteck­ningar och slut­li­gen Sys­teminställ­ningar går att synkro­nis­era. Du ställer in exakt vad du vill synkro­nis­era under MobileMe-iko­nen i Sys­teminställ­ningar. Vis­sa tred­jepart­spro­gram, så som Trans­mit som vi tip­sar om i det­ta num­mer, kan ock­så få sina inställ­ningar synkro­nis­er­ade. 

MobileMe: Kryptering iChat

Kryptering i iChat 

Du kan använ­da ditt MobileMe-kon­to i Apples chattpro­gram iChat. Den sto­ra förde­len fram­för att reg­istr­era ett kon­to hos aim.com är att du då krypter­ar allt­ing som sänds via iChat, vilket kan vara betryg­gande i dessa FRA-tider. Det funger­ar emeller­tid bara om du pratar med någon som ock­så använ­der sitt MobileMe-kon­to (eller gam­la .Mac-kon­tot) för iChat. 

Offentliga kalendrar via iCal 

iCal är det inbyg­g­da kalen­der­pro­gram­met i Mac OS X och det har möj­ligheten att dela ut hela eller delar av din kalen­der på Inter­net. Bra om din tid är vik­tig för fler än dig själv. 

MobileMe: Epost-alias

Engångs-epost 

Vill du inte ge ut din epost till vem som helst? Då kan du ska­pa nya adress­er under @me.com som i sin tur skickar all epost till din huvu­dadress. Om du sedan stöter på prob­lem är det bara att radera adressen och så får du inte några mer mejl dit. Du gör det­ta under inställ­ningar för epost på me.com. 

Mer information

Men .Mac då?

Vi näm­nde .Mac i artikeln, det är föregån­garen till MobileMe. Mån­ga funk­tion­er såsom synkro­nis­er­ing, Till­ba­ka till min Mac, iDisk med mera kom­mer direkt från .Mac. Om du eller någon annan du kän­ner har en @mac.com-epostadress är det från sam­ma ställe. Mac.com och me.com går till sam­ma servrar så för gam­la .Mac-använ­dare spelar det ingen roll vilken domän som används men för de som reg­istr­erat efter den 11 juli är det enbart me.com som gäller.

Men PC då?

Även en PC kan vara med i gemen­skapen. De funk­tion­er som funger­ar på PC är epost, kalen­drar och adress­bok-synkro­nis­er­ing via Out­look, Out­look Express och Win­dows Con­tacts. Bok­märken via Inter­net Explor­er och iDisk via Win­dows Utforskare. Inställ­ningar för MobileMe installeras i sam­band med att du installer­ar eller upp­dat­er­ar iTunes näs­ta gång. 

Vill du hålla dig uppdaterad hos andra?

Web­b­gränss­nit­tet i MobileMe kräver de abso­lut senaste web­bläsar­na. Tänk på att du där­för inte kan kom­ma åt din webb­mail om du besök­er någon som har en äldre dator eller ett inter­net­café på en utland­sre­sa till exem­pel.

Synkronisera kalender, adressbok och bokmärken utan att använda MobileMe-eposten

Vill du nyt­t­ja MobileMe för att pusha kalen­drar, adress­bok och bok­märken men använ­da en egen epost? Då gör du så här:

På datorn

Se till att epostkon­tot i Mail är av typen IMAP. Det­ta går inte att ändra i efter­hand utan du måste läg­ga till ett nytt om det redan lig­ger ett av typen POP. Tänk på att alla dina epostmed­de­lande försvin­ner ur Mail-pro­gram­met om du rader­ar ett kon­to. Där­för bör du läg­ga in det nya först, mark­era din gam­la epost­brevlå­da, mark­era alla epostmed­de­lande och dra dem över till din nya epost­brevlå­da.

Du läg­ger till ett nytt epostkon­to genom att väl­ja Inställ­ningar i Mail, sedan Kon­ton. Under Fliken allmänt i sam­ma inställ­nings­fön­ster kan du ock­så väl­ja hur ofta datorn skall kol­la din epost, vi har valt “Var­je 1 min­ut”.

På iPhone

 1. Välj inställ­ningar och sedan Epost, kon­tak­ter, kalen­drar.
 2. Välj lägg in kon­to och sedan MobileMe
 3. Skriv in rätt uppgifter.
 4. Se till att reglar­na för Kon­tak­ter, Kalen­drar och Bok­märken är till höger och E‑post till vän­ster.
 5. Nu är du klar.

Så kopplar du en egen domän till din iWeb-sida

 1. Gå in på nic.se och sök efter domä­nen du vill ha. När du hit­tat ett ledigt namn som du gillar sur­far du vidare till någon av de ombud som är god­kän­da av nic.se och finns länkade till på sam­ma sida. 
 2. Reg­is­tera din domän och vän­ta någon dag tills den bliv­it aktiver­ad. 
 3. Kon­tak­ta sup­port­en hos den inter­netlever­an­tör du valt och frå­ga hur du gör så att CNAME för www är web.me.com (även om det­ta låter som grekiska för dig kom­mer de att förstå). 
 4. Log­ga in på www.me.com och välj Account (iko­nen med huvudet), välj Per­son­al Domain och skriv in din nya domä­namn. 
 5. Klic­ka på Done. 
 6. Vän­ta upp till 48 tim­mar. 
 7. Klart! 

Comments are closed.