Nyheter

Mobilförbud i skolan ger inte bättre resultat

Säger forskningen

I en sven­sk studie som gjorts på högstadieelever kon­stat­er­ar forskar­na att det inte finns någon kor­re­la­tion mel­lan mobil­för­bud och högre skol­re­sul­tat. Genom att jäm­föra slut­be­tyg samt resul­tat på nationel­la prov och svar i från 1 086 högstadieskolor kunde man kon­stat­era att någon sta­tis­tiskt säk­er­ställd skill­nad mel­lan för­bud och inte för­bud.

Det­ta går emot den brit­tiska under­söknin­gen vars metoder man efter­lik­nande som kom fram att det fak­tiskt var skill­nad, särskilt bland elever som har det lite svårare i skolan. Den brit­tiska under­söknin­gen har använts även här i Sverige som exem­pel på att mobil­er­na inte hör hem­ma i klass­rum­men. Forskar­na menar på att det kan finnas en skill­nad mel­lan län­der­na dels för att den brit­tiska under­söknin­gen gjordes med ett bety­dligt min­dre urval, bara fyra skolor.

Men ock­så att vi har en län­gre tra­di­tion av att använ­da dig­i­ta­la hjälpmedel i skolan så som mobil­tele­fon­er och slut­li­gen hän­visas till en tidi­gare under­sökn­ing som vis­ar att elever ten­der­ar att använ­da sina mobil­er mel­lan uppgifter och därmed inte påverkar den effek­ti­va tiden under lek­tion­er.

Är det så att mobil­er i klass­rum­met inte påverkar under­vis­nin­gen neg­a­tivt på grund av att vi är så vana att använ­da dem bety­der det ock­så att mobil­för­bud snarare kan vara kon­trapro­duk­tivt i för­längnin­gen.

Läs mer hos Skolver­ket.

Kommentarer