Android

Mobilversionen av Edge börjar varna för fake news

Smidigt!

Mobil­ver­sio­nen av Microsofts web­bläsare Edge har fått sig en trevlig funk­tion där web­bläsaren varnar för sidor som har bliv­it flag­gade för att spri­da fake news.

Att veta vad som fak­tiskt är fake news och inte är inte helt lätt och där­för har Microsoft ingått ett samar­bete med News­guard som arbe­tar med just det­ta. News­guard granskar innehål­let på oli­ka nyhetssi­dor och ser de en mas­sa artik­lar med nyheter som inte stäm­mer så flag­gas sidan som opål­itlig.

I inställ­ningar­na till Microsoft Edge till iOS och Android går den nya funk­tio­nen att slå på och besök­er man en sida så visas ett rött utrop­steck­en uppe i adress­fäl­tet med en förk­lar­ing att sidan fler­talet gånger har släppt artik­lar med nyheter som är påhit­tade. Funk­tio­nen har lanser­ats och allt du behöver göra är att gå in i inställ­ningar och klic­ka på ”News rat­ing” och slå på funk­tio­nen.

Via The Verge

Kommentarer