Nyheter

Mystiska telefonmodeller hos Best Buy

1821963829jpg

Det har dykt upp ett gäng mys­tiska tele­fon­mod­eller som enbart nämns med kod­namn i Best Buys inven­tariesys­tem. Givetvis hop­pas hal­va världen att det­ta nu är tre nya iPhone-mod­eller.

Men jag är led­sen att göra alla besvikna, av föl­jande anled­ningar är det­ta inte iPhones.

1. Apple släp­per helt enkelt inte tre sty­ck­en nya mod­eller av iPhone på ett och sam­ma event.

2. Hade det var­it så hade vi hört om det från Kina.

3. Best Buy får abso­lut inte reda på Apples plan­er.

Det som talar emot min tes är emeller­tid att de tre mod­eller­na helt enkelt kan vara en och sam­ma iPhone fast med oli­ka stor­lekar och färg­er samt att även om Apple är hem­lighets­ful­la till tusen så är AT&T kän­da för att pra­ta bred­vid mun. Men å andra sidan är ju det inte någon större nyhet med tanke på att vi alla är gan­s­ka säkra på att det kom­mer en ny mod­ell i som­mar i sam­band med iPhone OS 3.0.

Via Mac­World och omi­Phone.

Kommentarer