Nyheter

Nästa branch att yxas av Google: Recensioner av resor

Tri­pad­vi­sor säger upp 200 per­son­er i köl­vat­tnet av att Google lanseras ett lik­nande verk­tyg, att recensera och tip­sa om reselup­plevelser. Det­ta rap­porter­ar Bloomberg.

Vidare har Google infört ännu fler annonser i sitt sök­flöde vilket gör att mån­ga använ­der inte ens kom­mer ner till de organ­iska sökre­sul­tat­en. Det­ta gör att bola­gen inklu­sive Tri­pad­vi­sor behöver läg­ga ännu mer pen­gar på reklam.

Tidi­gare i år gick prisjäm­förelsesajter­na inklu­sive Pris­jakt och Pricerun­ner ut i ett gemen­samt upprop till EU om en väd­jan att stä­va Googles intåg även i den bran­schen.

Vad tyck­er du? Är det fel av Google att nyt­t­ja sin dominerande ställ­ning inom sök för att nå ut till fler använ­dare i andra sam­man­hang?

Kommentarer