Smarta Hem

Nästa drag från Philips Hue: Designa och printa din egen armatur

Med återvunnet material

I feb­ru­ari lanser­ar Sig­ni­fy, bolaget bakom Philips Hue-lam­por­na, en tjänst där vi kan des­igna och bestäl­la hem våra egna 3D-print­ade arma­tur­er. Eller väl­ja redan färdi­ga design­er där bland annat en mod­ell är gjort av åter­vun­na CD-skivor. Slut­li­gen kan du väl­ja mel­lan vilken typ av LED-lam­pa du vill ha i inklu­sive Hue-kom­pat­i­bla vari­anter.

Philips LED Table Lamp Printed From Recycled CDs (1)

I enlighet med rådande tren­der är håll­barhet i cen­trum. Bas­ma­te­ri­alet är av polykar­bon­at som är starkt, av hög kvalitet och 100% åter­vin­nings­bart. En 3D-print­ad armatur, exk­lu­sive elek­tron­ik och ljuskäl­la, har i genom­snitt 47% min­dre kli­mat­påverkan än en tra­di­tionellt byg­gd met­al­lar­matur. Dessu­tom används inget lim och de har färre kom­po­nen­ter. 3D print­ade arma­tur­er väger min­dre än kon­ven­tionel­la, vilket gör det möjligt att min­s­ka koldiox­idut­släp­pen med 35% när det kom­mer till frakt.” — Skriv­er bolaget i ett pressmed­de­landet.

CD-skivs­lam­pan kom­mer kos­ta runt tusen­lap­pen och även den blir till­gäng­lig i sam­band med att mycreation.lighting.philips.com drar igång i feb­ru­ari.

Tailored 3D Printed Consumer Luminaires Infographic (1)

Kommentarer