Nyheter

NDA eller inte NDA det är frågan

Apple får allt mer och mer kri­tik för att man vägrar släp­pa in vis­sa pro­gram på App­Store. Den störs­ta kri­tiken, som jag full­ständigt delar, är väl inte att man stop­par vis­sa pro­gram utan prob­lemet är att de stop­pas på oli­ka grun­der som det inte finns något regelverk om.

Nu senast har det bliv­it ett rejält ramaskri om att utveck­lar­na inte län­gre ens skulle få berät­ta för omvärlden när Apple stop­par ett pro­gram. Så kan det givetvis vara och det gör det ju ännu värre. John Gru­ber på Dar­ing Fire­ball är dock tvek­sam till om så är fal­l­et och tror att allt snarare är någon form av miss­förstådn.

Kommentarer