Film & TV

Netflix vill visa serierna i högre hastighet

Håller inte hastighetsbegränsningen

Net­flix har i liten skala tes­tat något nytt för att få folk att kon­sumera mer tv-serier. Det är att kun­na se serier­na i högre och lägre hastighet. Alla som lyssnat på pod­cast kän­ner till det här till­t­aget, Upp­spel­ning­shastigheten ökas och man kan snabbt plö­ja igenom ett gäng pod­dar på kort tid.

I Net­flix fall så är det bara i Android-appen som funk­tio­nen skep­pats ut i liten skala. Det har då var­it möjligt att spela upp serien mel­lan 0,5 gånger eller 1,5 gånger orig­i­nal­hastigheten.

Om någon fak­tiskt skulle vil­ja plö­ja igenom hela Brook­lyn NineNines fem säsonger och mis­sa en mas­sa pin­sam tyst­nad åter­står att se. Net­flix sam­lar fort­farande in feed­back på till­t­aget. Men redan nu har Judd Apa­tow sagt att han kom­mer ta strid för att regis­sör­erna och pro­du­cen­ter­nas verk inte ska bli manip­uler­ade på det här viset.

Brad Bird (Simp­son) hänger på i kören och säger “ytterli­gare en spek­takulärt dålig idé och ytterli­gare en ned­skärn­ing av den redan blö­dande bioup­plevelsen. Var­för stöd­ja och finan­siera film­ska­pares vision­er å ena sidan och sedan arbe­ta för att förstöra pre­sen­ta­tio­nen av dessa filmer å andra sidan???”

Net­flix i sin tur har gått ut och gjort ett för­ty­dli­gande kring att det här är en funk­tion som fun­nits sedan tidi­gare på DVD-spelare och något som deras använ­dare efter­frå­gat.

Netflix speed

Via: SVT

 

Kommentarer