Nyheter

Nintendo’s onlinetjänst är på ingång

Enligt en tweet på Nin­ten­dos amerikan­s­ka twit­terkon­to, så kom­mer Switch’s onlinetjänst “Switch Online” att kic­ka igång mit­ten av sep­tem­ber. Då kom­mer man få till­gång till att lira online, back­up i mol­net av dina sparfil­er samt ett gäng klas­siska NES-spel.

Tjän­sten är en betaltjänst likt Xbox Live eller Playsta­tion Plus. Vis­sa spel kom­mer att krä­va den­na betaltjänst, till exem­pel Spla­toon  och Mario Kart 8 Deluxe Online. Det­ta spel funger­ar redan idag att lira online, men när “Switch Online” släpps kom­mer det krä­vas att man har den­na tjänst.

Kommentarer