Skrivet den 21 March 2019 kl 12:08 av Android1 kommentar836

Nokia-telefoner har skickat uppgifter till Kina
But why?

Använ­dare av Nokia 7 har under en län­gre tid fått uppgifter skick­ade till servrar i Kina till­hörande det statli­ga bolaget Chi­na Tele­com.

Var­för och vilken typ av uppgifter har inte ägar­na av Nokias varumärke HMD Glob­al velat berät­ta men med­de­lar att det nu skall vara åtgär­dat.

Inte heller berät­tar man hur mån­ga kun­der som är drab­bade men infor­ma­tio­nen som har skick­ats skall inte kun­nat iden­ti­fiera enskil­da indi­vider. Det räck­te med att slå på tele­fo­nen för att den skulle bör­ja skic­ka de dig­i­ta­la paketen till Chi­na Tele­com.

HMD Glob­al består till stor del av gam­la medar­betare på Nokia och använ­der varumär­ket på licens. Mål­grup­pen är fram­förallt i det lägre pris­seg­mentet i just Kina men även i Europa har man lyck­ats segla upp som en stor­spelare och är just nu femte störs­ta mobiltil­lverkaren här.

Fin­länd­s­ka myn­digheter har nu bör­jat utre­da hän­delsen som all­ra minst ses som ett brott mot GDPR-lags­tift­nin­gen.

I vår recen­sion av Nokia 7 Plus upp­skat­tade vi desig­nen och det rena Android One-sys­temet men anmärk­te på att den var något långsam.

Via NRK.