Nyheter

Nu får stockholmarna tycka till om Apples butik

Tur­erna kring Apples butik i Stock­holm har var­it mån­ga. Poli­tik­er­na har kri­tis­er­at Apples tidi­gare plan­er på bygget, men nu har det tag­it ett steg när­mare verk­lighet. Från idag så inleds sam­rådet som gör det möjligt för stock­hol­mar­na att tyc­ka till om bygget som Apple vill genom­föra i Kungsträdgår­den.

24 myn­digheter och instanser bjuds in för att tyc­ka till om bygget och de nya plan­er­na. Några av instanser­na är Trafikver­ket, länsstyrelsen och Skön­het­srådet. Fram till den 12:e sep­tem­ber pågår sam­rådet, och den 23:e augusti kom­mer det hål­las ett sam­rådsmöte i Kungsträdgår­den klock­an 16.30 — 18.00.

Apple har allt­så släppt nya kon­cept­bilder på hur bygget skulle kun­na se ut.

Tanken för hur butiken ska se ut inuti.

 

Sett från Ham­n­gatan

 

Överblick på butiken

 

Butiken ifrån Bir­git Nilssons allé.

 

Butiken ifrån Jus­si Björ­lings allé vid Sverige­huset.

 

Via Mit­ti

Foton:  Apple/Foster&Partners

Kommentarer