Nyheter

Nu finns iOS 12, watchOS 5 och tvOS 12 att ladda ned

Vad är egentligen nytt?

Nu har Apple äntli­gen släppt upp­da­teringar­na till sina nya pro­duk­ter och nedan går vi igenom alla dom störs­ta nyheter­na till dom oli­ka pro­duk­ter­na Apple Watch, iPhone och Apple TV.

iOS 12:

När det kom­mer till iOS så har fokus i år inte legat på att försö­ka kläm­ma in så mån­ga nya funk­tion­er som möjligt utan istäl­let att göra oper­a­tivsys­temet snab­bare och ren­sa det från mån­ga bug­gar som iOS 11 drogs med — men trots det­ta så bjuds det på en hel del god­sak­er.

Bilden längst till vän­ster vis­ar den nya funk­tio­nen Screen Time som nu även finns som wid­get där man enkelt kan se hur myck­et tid man spender­ar på sin tele­fon och kan även läg­ga in begrän­sningar för hur myck­et man får använ­da vis­sa appar. På näs­ta bild har vi en ny mörk notis för Do Not Dis­turb-läget där man med­de­lar att det är igång och på bilden bred­vid ser vi att musikkon­troller­na på låsskär­men även dom är av mörk karak­tär. På den sista bilden har vi fått ett par nya appar och funk­tion­er att läg­ga till i Con­trol Cen­ter. Apple har mer och mer bör­jat smy­ga in det lite mörkare tem­at och förhopp­n­ingsvis bjud­er iOS 13 på ett dark mode.

På bilden längst till vän­ster har vi Screen Time som man finner i inställ­ningar på sin tele­fon och som vi tidi­gare skrev kan man här se hur myck­et tid man spender­ar på tele­fo­nen och även läg­ga in restrik­tion­er för sig själv eller sina barn. På den tred­je bilden har Apple lagt till något som het­er ”Set Up an Alter­na­tive Appear­ance” vilket gör det lättare för Face ID att låsa upp din tele­fon om man har sol­glasö­gon, hatt eller något annat som man kanske inte har på sig var­je dag. Och på den sista bilden längst till höger har vi en ny funk­tion när man tar skär­m­dumpar på tele­fo­nen, nu kan man på färgskalan väl­ja vilken färg pen­nan som man mark­er­ar och skriv­er med ska ha.

Längst till vän­ster är en väldigt trevlig funk­tion där iOS automa­tiskt kom­mer ihåg koder som skickas via SMS för ver­i­fika­tion så man kan log­ga in på diverse sidor, som en del av två­fak­tor­sauk­toris­er­ing. Man kan nu även sät­ta på eller stän­ga av automa­tiska upp­da­teringar av iOS och under notis­er har vi lite mer möj­ligheter att väl­ja om notis­er ska grup­peras eller inte. På sista bilden har Apple lagt till lite nya grafer under bat­teri­in­ställ­ningar­na så man kan få en bät­tre överblick över för­bruknin­gen av bat­teri­et.

Längst till vän­ster ser vi att Siri nu kan sät­ta på fick­lam­pan om man ber henne, vilket inte tidi­gare har gått och i näs­ta bild får man nu mer infor­ma­tion om sina foton och videos direkt i fotoap­pen vilket är ett trevligt till­skott. I hem-appen för all hemau­toma­tis­er­ing såg vi tyvärr inte mån­ga nyheter men tem­per­atur visas nu med dec­i­maler istäl­let för att run­das uppåt eller nedåt. På den sista skär­men visas låsskär­men och det nya här är att om Face ID inte lyckas läsa av ens ansik­te förs­ta gån­gen så kan man nu bara svepa upp för att pro­va igen. Tidi­gare var man tvun­gen att anti­n­gen vin­kla bort skär­men eller släc­ka den och tän­da igen.

Sök­funk­tio­nen i bilder har bliv­it smartare och man kan nu söka efter platser, per­son­er, blom­mor, bilar och myck­et mer. Som ni kanske redan noter­at på vän­stra bilden så har klock­an på iPad nu fly­t­tats till väs­tra hör­net högst upp och man ser nu även vilken dag, datum och månad det är. Apples egna aktie-app har ock­så gjorts om och finns nu även till iPad.

Voice mem­os har nu även lagts till på iPad och fått lite ny design, sam­ma ändringar har gjorts på iPhone, och sist men inte minst har vi Apples nya AR-app för att mäta sak­er. Appen finns till iPhone och iPad och funger­ar fak­tiskt rik­tigt bra. Det är bara att star­ta appen och bör­ja mäta det du vill mäta.

Vi fick även ett gäng nya Ani­mo­jis att leka med och nytt är att även ens tun­ga reg­istr­eras, Apple pre­sen­ter­ade även Mem­o­ji där man kan ska­pa en Ani­mo­ji som ser ut pre­cis som man själv vill. Nytt är även att man kan ringa Face­Time med så myck­et som 32 per­son­er sam­tidigt och Ani­mo­jis och Mem­o­jis går nu att använ­da i Face­Time, dock är den­na funk­tion förse­nad och kom­mer i senare upp­da­ter­ing.

CarPlay blev helt plöt­sligt väldigt myck­et bät­tre ock­så då man nu har stöd för tred­jepart­sap­par och både Google Maps och Waze visade man upp på even­tet som två kom­mande kart-appar som kom­mer lanseras till CarPlay under hösten.

Har du sak­nat att kun­na dela med dig av bilder på forum eller till familj och vän­ner så blir även det­ta möjligt i iOS 12 och med några enkla steg kan man mark­era bilder man vill dela, tryc­ka på kopiera länk och sedan är den redo att delas.

 

watchOS 5:

Även Apple Watch får lite kär­lek idag och här bjuds det inte på jät­te­my­ck­et nya funk­tion­er men några roli­ga funk­tion­er bjuds det på trots allt.

Med i watchOS 5 är Com­pe­ti­tions vilket är en funk­tion där du kan bju­da in vän­ner och familj och sedan tävla om vem som rör sig mest under 7 dagar. Man kan föl­ja sina utmanares utveck­ling och man får notis­er när dom stänger ringar och myck­et annat. Apple pre­sen­ter­ade även en ny trän­ings­funk­tion för Yoga och van­dring och skulle du glöm­ma bort att star­ta en aktivitet så kän­ner nu klock­an av det­ta och frå­gar om du vill log­ga trän­ingspas­set.

Alla barns dröm­mar går nu i upp­fyl­lelse och likt en hem­lig agent finns nu en Walkie-Talkie-funk­tion till Apple Watch där du kan kom­mu­nicera med en vän direkt via klock­an. Funk­tio­nen funger­ar både via WiFi och 4G och principen är pre­cis den­sam­ma som van­li­ga Walkie-Talkies.

Andra sak­er som är nytt är att man nu kan syn­ka ned pod­casts direkt till klock­an så man slip­per ta med sig sin iPhone ut på löpar­turen eller i sol­stolen.

Siri watch face är en ny urtavla som använ­der mask­inin­lärn­ing för att pre­sen­tera sak­er som är vik­ti­ga för dig, efter en tids använd­ning kom­mer den veta att du sät­ter dig i bilen och kanske vill ha estimer­ad tid innan du är hem­ma, eller när du kom­mer till job­bet så dyk­er notis­er om möten upp. Siri aktiveras även automa­tiskt när vin­klar klock­an mot dig och du behöver inte län­gre aktivera henne med kom­man­dot “Hej Siri”.

tvOS 12:

Den abso­lut störs­ta nyheten är att Apple TV nu får stöd för Dol­by Atmos och Apple TV blir nu den enda stream­ingspelaren på mark­naden som erb­jud­er Dol­by Vision och Dol­by Atmos. Apple har även med­de­lat att massvis av filmer i iTunes kom­mer ha stöd för Atmos och vis­sa har redan dykt upp i deras affär.

Något annat som mån­ga gillar är skärm­släckar­na som finns till Apple TV och nu har Apple slängt in ett gäng nya som är fil­made i 4K HDR. Dom har även gjort dom mer inter­ak­ti­va så man kan se platsin­for­ma­tion och även svepa för att bläd­dra mel­lan dom oli­ka skärm­släckar­na.

Att skri­va in lösenord på Apple TV är inte helt kul med en fjär­rkon­troll men det blir lättare med iOS 12 och tvOS 12. Har du ett lösenord sparat på din iPhone eller iPad så kom­mer du kun­na fyl­la i lösenordet automa­tiskt på din Apple TV och mer eller min­dre inget manuellt arbete krävs.

Att sof­fan älskar att äta upp fjär­rkon­trollen som föl­jer med Apple TV kän­ner nog dom fles­ta igen sig i, men med iOS 12 och tvOS 12 läg­gs Apple TV Remote automa­tiskt till i kon­troll­cen­ter på din iPhone.

Siri blir även lite smartare till Apple TV och skulle man inte hit­ta sin iPhone så kan man nu be Siri skic­ka ut ett ljud till tele­fo­nen så man enkelt kan hit­ta den.

Sist men inte minst kom­mer Zero Sign-On som kom­mer att lanseras i USA till en bör­jan och funk­tio­nen rik­tar sig till dom som har både inter­net och TV hos sam­ma oper­atör. Med Zero Sign-On kän­ner Apple TV automa­tiskt av använ­darens bred­band­sop­er­atör och log­gar in på alla appar och tjän­ster automa­tiskt utan att man behöver göra något.

 

Kommentarer