Ljud & Bild

Nu finns Sonys nya OLED-TV i handeln

Med bild specialkalibrerad för Netflix

Sony med­de­lade idag att deras nya lin­je av TV-appa­rater, A8-serien, nu finns till­gäng­li­ga för köp i Europa.

Bland nyheter­na finns för­bät­trade bild- och ljud­funk­tion­er, tack vare den nya bild­proces­sorn X1 Ulti­mate och tekniker som Ambi­ent Opti­miza­tion.
Det sist­näm­n­da innebär att TVn automa­tiskt kan justera såväl bild som ljud genom att kän­na av ljus- och akustik­förhål­lan­de­na i rum­met.

Den nya A8-serien inklud­er­ar ock­så Net­flix Cal­i­brat­ed Mode som Sony säger ska låta en  ”nju­ta av Net­flix pro­duk­tion­er i stu­diok­valitet, pre­cis så som de var ska­pade för att uppl­evas”. Huru­vi­da det­ta är något mer än en mark­nads­föringsploj åter­står att se.

TVn kör Android TV och har inbyg­gd Google Assis­tans och Chrome­cast.
iOS- och Mac-använ­dare kan gläd­jas åt stöd för både Air­Play 2 och Apple Home­K­it.

Sony A8 4K HDR OLED finns till­gäng­li­ga i föl­jande kon­fig­u­ra­tioner och utgång­spris­er:

KD-55A8 (55 tum): 23 000 kr
KD-65A8 (65 tum): 34 000 kr

Kommentarer