Apple

Nu går det att installera iOS och iPadOS 13.5

”COVID-19-uppdateringen”

Apple har nu släppt nya upp­da­teringar för iPhone och iPad. Fokus lig­ger på funk­tion­er relat­er­ade till Coro­na-pan­demin.

Dels går det efter upp­da­terin­gen snab­bare att låsa upp sin tele­fon eller iPad med FaceID om man har ansik­ts­mask på sig. Tidi­gare gjorde den flera försök att aut­en­tis­era med FaceID innan den lät en låsa upp med lösenko­den. Nu kan enheten läsa av om du bär ansik­ts­mask och tar dig då direkt till lösenkod, utan att försö­ka med FaceID först.

iOS 13.5 innehåller ock­så stöd för det API som Apple och Google till­sam­mans tag­it fram för att myn­digheter ska kun­na ska­pa så kallade kon­tak­t­spårn­ingsap­par. Dessa appar ska kun­na hål­la koll på och noti­fiera dig om du var­it i kon­takt med någon som är smit­tad av COVID-19. Vad det­ta API innebär är att det­ta kan ske utan att din per­son­li­ga integritet inkräk­tas på, då allt som inte sker direkt på enheten är krypter­at och anonymis­er­at.

Även tvOS för Apple TV har fått en min­dre upp­da­ter­ing.

Så här skriv­er Apple själ­va om iOS 13.5:

iOS 13.5 snab­bar upp till­gån­gen till lösenkods­fäl­tet på enheter med Face ID när du använ­der en ansik­ts­mask och intro­duc­er­ar API:t Expo­sure Noti­fi­ca­tion som stöd för COVID-19-kon­tak­t­spårn­ingsap­par från häl­somyn­digheter. Upp­da­terin­gen intro­duc­er­ar även ett alter­na­tiv som styr om vide­oru­tor automa­tiskt framhävs i Face­Time-grup­p­sam­tal samt innehåller bug­gfixar och andra för­bät­tringar.

Face ID och lösenkod

  • Fören­klad upplås­ning­sprocess för enheter med Face ID när du använ­der en ansik­ts­mask.
  • Lösenkods­fäl­tet visas automa­tiskt när du sveper uppåt från ned­erkan­ten av låsskär­men medan du använ­der en ansik­ts­mask.
  • Funger­ar även vid aut­en­tis­er­ing för App Store, Apple Books, Apple Pay, iTunes och andra appar som stöder inlog­gn­ing med Face ID.

Exponer­ingsno­tis­er

  • API:t Expo­sure Noti­fi­ca­tion som stöd för COVID-19-kon­tak­t­spårn­ingsap­par från häl­somyn­digheter.

Face­Time

  • Alter­na­tiv som styr automa­tisk framhävn­ing i Face­Time-grup­p­sam­tal så att vide­oru­tor inte ändrar stor­lek när en delt­a­gare pratar.

Den här upp­da­terin­gen innehåller även bug­gfixar och andra för­bät­tringar.

  • Lös­er ett prob­lem som kan leda till att använ­dare ser en svart skärm när de försök­er ström­ma video från vis­sa webb­platser. Åtgär­dar ett prob­lem i del­nings­bladet där förslag och åtgärder ibland inte blir inläs­ta.
  • Åtgär­dar ett prob­lem i del­nings­bladet där förslag och åtgärder ibland inte blir inläs­ta.

Kommentarer