Apple

Nu har ryktena om iPhone 12 dragit igång

Shut up and take my money

Det är fort­farande kun­der som vän­tar på sin förhands­bokn­ing av iPhone 11 men det stop­par inte den evi­ga ryk­tes­mask­i­nen från att bju­da på lite kon­cept­bilder på iPhone 12.

Det är Ben Geskin som står för kon­cept­bilder­na som enligt hon­om själv är baser­ade på Apples egna pro­to­typer av näs­ta års iPhone-mod­eller. Bak­si­dan bjud­er inte på några nyheter men på fram­si­dan så sak­nas den beryk­tade flär­pen. Enligt Geskin ska Apple ha lyck­ats göra kom­po­nen­ter­na min­dre så de pas­sar i en min­dre ram i top­pen och sidan av tele­fo­nen är i sam­ma design som den numera ikoniska iPhone 4. Tele­fon­er­na kom­mer att kom­ma i två nya stor­lekar som är på 5,4 tum och 6,7 tum. I sed­van­lig ord­ning när det kom­mer till ryk­ten så ska de intas med en grävskopa av salt.

Käl­la Twit­ter

Kommentarer