Film & TV

Nu kan du skapa profiler för familjemedlemmarna hos Viaplay

Efterlängtad funktion!

Viaplay erb­jud­er allt från live-strea­made kanaler, sport, serier och filmer men något som har sak­nats länge är pro­fil­er. Fram tills idag har alla använ­dare behövt dela på sam­ma kon­to och fått upp förslag baser­at på vad alla i famil­jen har tit­tat på. Det­ta är ju inte helt kul och nu har Viaplay lagt till så du kan ska­pa en pro­fil för var­je famil­jemedlem.

Det­ta gör du direkt i appen genom att gå till ditt kon­to och läg­ga till en ny pro­fil. Det finns även ett gäng oli­ka pro­fil­bilder att väl­ja på så de min­dre bar­nen lätt kan iden­ti­fiera sitt kon­to och väl­ja rätt. Under­teck­nad tackar Viaplay för den­na efter­läng­tade funk­tion då jag nu slip­per få upp förslag på Paw Patrol och andra god­bitar från barn­världen.

Tack för tipset Hen­rik Kon­stig

Annons: Pro­va ViaPlay i 14 dagar kost­nads­fritt!

Kommentarer