Nyheter

Nu kommer elsparkcyklarna till Linköping och Norrköping

Oklart hur långt du kan ta ut dem på Östgötaslätten dock

Kom­muner­na Linköping och Nor­rköping har inte bliv­it avskräck­ta av den senaste tidens neg­a­ti­va skriver­ier om elspark­cyk­lar­na.

Nu när Voi drar igång så har det skett i dia­log med rep­re­sen­tater från städer­na och till­sam­mans har man tag­it fram upp­ställ­ningsplatser och vil­ka hastighets­be­grän­sningar som gäller var.

Elspark­cyk­lar­na kom­mer bör­ja rul­las ut under hösten och först blir det ett par hun­dra för att sedan öka suc­ces­sivt.

Via SVT.

Kommentarer