Nyheter

Ny bildelningstjänst gör intåg i Sverige

Först ut Malmö

Green­Mo­bil­i­ty kom­mer sät­ta ut ett hun­dratal elbi­lar i Malmö med start i feb­ru­ari.

Det dan­s­ka bildel­nings­bo­laget Green­Mo­bil­i­ty sök­er nu så kallade Street Run­ners till Malmö för att ta hand om de eldriv­na Renault Zoe-bilar som skall bör­ja rul­la till våren.

Idag 400 bilar i Köpen­hamn och 100 i Århus och utöver Malmö sik­tar man även på Göte­borg inom kort.

Mod­ellen är så kallad free float­ing, att vi kan ploc­ka en bil på stan och park­era den på ett annat ställe. Det innebär mån­ga kor­ta resor med en bety­dligt högre kost­nad per min­ut än vad exem­pelvis snart ner­lag­da Sun­fleet och det bolag som ersät­ter, M, sysslar med och där du måste häm­ta och läm­na på sam­ma ställe.

Green­Mo­bil­i­ty kan dock få det tufft, både i Köpen­hamn och Stock­holm har sto­ra tys­ka biljät­tar försökt med både Dri­ve Now och Car 2 Go där båda har fått läg­ga ner i båda städer­na. För inte så länge sedan blev det klart att man läg­ger ner i sto­ra delar av världen ock­så.

Bilar­na kom­mer lad­das i park­er­ing­shus som till­hör stadens egna park­er­ings­bo­lag P‑Malmö.

Om den lil­la utmanaren i från Dan­mark har för ess i rockar­men och så fall vad åter­står att se.

Kommentarer