Nyheter

Ny bransch vill granska influensers fuskande

Annonsörer gilla inte köpta följare

Influ­ensers som köpt sin föl­jarskara ans­es vara ett växande prob­lem för annon­sör­er och där­för väx­er det fram en ny bran­sch som vill hål­la koll på det­ta. Det­ta enligt Sveriges Radio.

I dagsläget är det fram­förallt Insta­gram och Snapchat som det hand­las med fal­s­ka likes och det är ock­så där mer­parten av influ­enser­mark­nads­förin­gen sköts. Insta­gram har tidi­gare sagt att man kom­mer bli bät­tre på att par­era det men det är svårt, för att inte säga omöjligt, att lig­ga före en indus­tri vars lever­bröd går ut på att fus­ka.

Trans­parens: Vi på Teknikveck­an har köpt föl­jare till vårt Insta­gram-kon­to men det enkom för att ha möj­lighet att län­ka till artik­lar i från Sto­ries. Av någon anled­ning krävs 10 000 föl­jare för det. Vår Insta­gram-kanal kom­mer därmed aldrig kun­na vara medie där vi säl­jer reklam.

Vi har eller kom­mer aldrig köpa trafik till Teknikveckan.com, vår YouTube-kanal, Twit­ter eller Face­book.

Kommentarer