Smarta Hem

Ny byggs IKEA-varuhuset utan parkeringsplatser

Urbant-grönt är schöönt

Näs­ta år kom­mer ett något annor­lun­da IKEA-varuhus öpp­na mitt i cen­trala Wien. Utöver det fak­tum att det är byg­gt på höj­den i sju våningar, ha en mas­sa grön­s­ka och sak­na all form av park­er­ingsplatser så kom­mer inga större möbler kun­na tas därifrån.

Ett 21 600 kvadram­e­ter kon­cept för hur den urbana miljömed­vet­na kon­sumenten skall kon­sumera i framti­den. Självk­lart finns det en IKEA-restau­rang.

Paketen som du inte kan ta med dig själv hem kom­mer leveras inom 24 tim­mar från ett lager i Stre­bers­dorf 14 mil utan­för Wien.

Ikea Wien City

Det här sät­ter igång en tanke. Visst är det trevligt att åka ut till IKEA med famil­jen någon gång ibland och botanis­era och häm­ta inspi­ra­tion men oftast är resor­na ett resul­tat av IKEAs under­presterande webb­si­da. Hur kan ett bolag med så mån­ga oli­ka möbelserier och kom­bi­na­tion­er vara så bra på att visa upp dem i varuhusen medan det är stött omöjligt att få en överblick i det dig­i­ta­la rum­met.

Kan den­na sat­sning ihop med en dig­i­tal upplevelse gör att vi sit­ter mes­tadels hem­ma och beställer så har IKEA en giv­en plats även i framti­dens hem.

Någon gång under 2021 öpp­nar varuhuset.

https://youtu.be/nXjxRVprkNM

Via Ny Teknik.

Kommentarer