Nyheter

Mac-butik till Linköping (igen)

Linköping

Linköping Linköping

Linköping kom­mer äntli­gen att få sin Mac-butik. Det är den Öre­bro-baser­ade åter­försäl­jaren Dig­i­tal Inn som expander­ar. Butiken som kom­mer att lig­ga på Tan­nefors­gatan 3 är på över 100 kvadrat­meter och kom­mer innehål­la Apples ful­la sor­ti­ment.

Tidi­gare har Macoteket försökt med en butik i stan men fick stän­ga den vilket ans­es som ett resul­tat av dåligt läge. K‑Store försök­te ock­så men stängdes innan den hun­nit öpp­na. Det­ta är emeller­tid inget som skräm­mer bort Piotr Fer­nan­dez, ver­sksamhet­sans­varig på Dig­i­tal Inn, som berät­tar att butken i Öre­bro går bra.

Läs mer hos Dig­i­tal Inn.

Kommentarer