Smarta Hem

Ny temperatursensor med e‑ink på gång för HomeKit?

Det ser ut som att Xiaomi har en ny spännande temperatursensor på gång

Det kine­siska före­tag Xiao­mi, som ju bekant har fler före­tag i sin port­följ än någon kan hål­la räknin­gen på, ser ut att ha en tem­per­atursen­sor på gång som stöder Apple Home­K­it. Det är genom före­taget Clear­grass som den­na ska lanseras och lay­outen påmin­ner om de snarli­ka pro­duk­ter­na.

Återi­gen är det via hem­si­dan FCC.io som infor­ma­tio­nen dyk­er upp och här bekräf­tas stöd för Apple Home­K­it. Nam­net är Clear­Grass Tem­per­a­ture & Humid­i­ty Sen­sor och den­na ser ut att ha ett inbyg­gt stöd på bak­si­dan som går att fäl­la ut. Den vari­ant som finns på mark­naden redan och appen Xiao­mi Home har ett fäste för väggen med mag­net (se jäm­förelse nedan). Den sto­ra skill­naden som vi ser i dagsläget är att dis­playen använ­der e‑ink (bläck) samt att for­matet är något större samt givetvis stöd för Home­K­it.

Jämförelse av temperatursensorer från ClearGrass

Även den­na nya pro­dukt ska använ­da Blue­tooth samt har möj­lighet för ett fäs­tas på väggen med en mag­net. Baser­at på de pos­i­ti­va erfaren­heter vi har av vari­anten med LCD-dis­play så ser vi fram mot en med stöd för Apple Home­K­it direkt ur kar­ton­gen. Är priset dessu­tom på sam­ma nivå som den nuvarande (ca 200 kr) så lär den säk­ert hit­ta hem till en hel del smar­ta hem (trots Blue­tooth).

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer