Spel

Nya gratisspel till Stadia Pro

Första exklusiva spelet

Metro Exo­dus och Gylt är feb­ru­ari månads gratis­spel för alla Sta­dia Pro-använ­dare.

Google Sta­dia bör­ja bli varm i kläder­na och Metro Exo­dus är min­dre än ett år gam­malt spel som nu blir till­gäng­ligt gratis till alla Sta­dia-använ­dare. Det­ta då alla Sta­dia-använ­dare för när­varande är Pro-använ­dare i någon månad till. Det kost­nads­fria abon­ne­manget är inte igång ännu för någon. I Metro Exo­dus läm­nar du Moskvas tun­nel­bana och ger dig ut i vild­marken i ett kri­tik­er­rosat open world-spel.

Gylt är det förs­ta exk­lu­si­va spelet till Sta­dia och där får vi spela ett litet barn som skall lösa pys­sel i en gan­s­ka så utsatt posi­tion.

Spe­len blir till­gäng­li­ga 1 feb­ru­ari, tänk ock­så på att claima Rise of the Tomb Raider och Thumper innan de försvin­ner sista jan­u­ari.

Kommentarer