Smarta Hem

Nya inställningar för Google Home-appen sommaren 2020

Same same but different

Appen för att styra vårt Google Home-ekosys­tem har fått bety­dligt mer över­skådlig inställ­ningspan­el.

Home-appen är den cen­trala delen i var­je Google-använ­dares smar­ta hem. Här har vi dels direk­ta grafiska kon­troller över Googles egna upp­kop­plade pro­duk­ter samt för tio­tusen­tals pro­duk­ter som är kom­pat­i­bla med Googles ekosys­tem.

Inställ­ningar­na har dock alltid läm­nat myck­et att öns­ka trots flera omdaningar. Nu har man släppt ännu än förän­dring och ta mej tusan om det inte genast bliv­it bety­dligt mer logiskt och min­dre plot­trigt.

Till vän­ster är nya inställ­ningspan­e­len och till höger den gam­la.

 

Google Homes nya inställningspanel till vänster och gamla till höger

Det mest uppen­bara är att alla rum, grup­per och enheter har åter igen ham­nat under en under­me­ny vilket gör hela inställ­ningspan­e­len bety­dligt kortare om vi har mån­ga enheter.

Vis­sa av inställ­ningar­na kom­mer vi i prin­cip aldrig vara inne i medan andra kan vara mer eller min­dre en daglig förseelse lite beroende på hur myck­et du vår­dar om ditt upp­kop­plade Google-hem.

Allmänt

Uppgifter om Hem­met — här kan vi ändra nam­net på vårt hem samt sät­ta dit adress.

Hushåll — Bjud in och ta bort famil­jemedlem­mar. Bra vid eventuellt giftemål och/eller skilsmäs­sa och när barn kom­mer till åren. Här finns inga övri­ga inställ­ningar att göra.

Rum och enheter — Menyn som vi antagli­gen mest kom­mer vara inne i. Här ser vi hier­arkin över vil­ka enheter som är i vil­ka rum. Väl­jer vi en Google-pro­dukt eller annan enhet som har sina inställ­ningar direkt i Google Home-appen ser det ut som för Chrome­cast till vän­ster nedan medan enheter som har sina inställ­ningar i en extern app så som med IKEA-lam­pan i mit­ten så kan vi endast byta namn, byta rum eller ta bort den.

Hierarki över Google Homes enhetlista

Funktioner

Avis­eringar — Här avak­tiver­ar vi om vi inte vill ha notis­er om en medlem i din familj eller enhet läg­gs till respek­tive tas bort samt eventuel­la pro­duk­tup­p­da­teringar.

Dig­i­tal välmående — Här ställer du in på hem eller enhet­snivå om alla YouTube-filmer skall block­eras, alter­na­tivt endast filmer från YouTube-kids eller så kallat “Begrän­sat läge på YouTube” samt om det får sväras eller inte i musiken som kom­mer från Spo­ti­fy eller den musik­tjän­sten du valt. Vidare går det att sät­ta enheter­na i paus-läge mel­lan vis­sa tider och dagar.

Inställningarna för Digital Välmående i Google Home-appen

Nest Aware — Google prenu­mer­a­tionstjänst för sina upp­kop­plade kameror, enskil­da eller de som sit­ter på Google Hub Nest eller kom­pat­i­bla tred­jepartshub­bar. Om vi abon­ner­ar på det sparas alla videoström­mar i 30 dagar samt aktiver­ar ansik­t­si­genkän­ning.

Dessu­tom klarar den att var­na om Google Home-hög­ta­lare eller annan mikro­fon­försedd kom­pat­i­bel enhet hör glaskross eller rök­larm. Det finns även en plustjänst som lagrar video­ma­te­ri­alet än län­gre än så.

Tjänster

Alla tjänster knutna till Google Home-kontotVideo — Fort­farande endast Net­flix, ViaPlay samt Youtube Kids som går att kop­pla.

Musik — YouTube Musik, Google Play Musik och Spo­ti­fy är valen att strea­ma musik från.

Röst och videosam­tal — Här hit­tar vi inställ­ningar­na för Google Duo om vi använ­der det eller vill bör­ja.

Inköp­slista — Inställ­ningar­na för alla våra rös­tak­tiver­ade lis­tor så som inköp­slis­tan. Ej funk­tionellt när det­ta skrivs.

Funger­ar med Google — Lis­tan över de tjän­stelever­an­tör­er vi använ­der för att få in kom­pat­i­bla enheter i vårt Google Home-ekosys­tem så som IKEA, Xiao­mi, Sonos med flera. Här kan vi ta bort kop­plin­gen eller läg­ga till den igen.

Inställningar som inte finns med under Inställningar

Under Inställ­ningar hanter­ar vi sak­er som redan är inte­gr­erat och klart. Vill vi läg­ga till en ny enhet, en kop­pling till en ny tillverkare eller bara en enkel hög­ta­largrupp gör vi det på Google Home-appens hem­skärm genom pluset längst upp till vän­ster.

Att lägga till nya enheter i Google Home-appen

 

Vill vi fak­tiskt använ­da en funk­tion på enheter­na så som att tän­da eller släc­ka en lam­pa, ändra tem­per­atur på ter­mostat­en eller bak­grund på en Google Nest Hub eller skärm­släckaren på en Chrome­cast så väl­jer vi respek­tive enhet på Google Home-appens hem­skärm.

Flödeschema för att aktivera och sätta rätt färg på en IKEA-lampa via Google Home

Kommentarer