Skrivet den 29 May 2019 kl 15:51 av Apple3 kommentarer606

Nya macOS kan komma att heta Mammoth
Apple har bet-alt

Det är nu något år sedan Apple gick ifrån att kalla sina oper­a­tivsys­tem till dator­erna för oli­ka djur­namn. Apple har de senaste ver­sion­er­na haft macOS Mojave, High Sier­ra, Sier­ra, El Cap­i­tan, Yosemite och Mav­er­icks. Apple har allt­så på det senaste hål­lit sig till natur­om­rå­den i Kali­fornien.

MacRu­mors har kol­lat på lite oli­ka alter­na­tiv till vad Apple kan kom­ma att väl­ja att kalla den kom­mande ver­sio­nen av macOS. Apple har en mas­sa skalbo­lag som köper upp domän­namn på eventuel­la namn som Apple kan kom­ma att använ­da i framti­den. 2013 såg Apple till att sky­d­da 19 oli­ka namn.

Nam­nen som Apple inte har använt är Mam­moth, Rin­con, Mon­terey och Sky­line. Även om alla kan kom­ma att bli det nya nam­net på macOS så ser det lite bät­tre ut för just Mam­moth då före­taget som reg­istr­erat nam­net nu förnyade det för bara en månad sedan. Mam­moth pas­sar även in på att det är binder ihop Mam­moth Moun­tain och Mam­moth Lake med Apples lin­je med att använ­da sig av natur­om­rå­den i Kali­for­nia.

Via:iDown­load

Käl­la: MacRu­mors